Länk till startsidan

Nedgrävning av avliden häst eller sällskapsdjur

Om du vill gräva ner en död häst behöver du anmäla det till miljö- och hälsoenheten. För att undvika spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Det finns flera faktorer som avgör nedgrävningsplatsen är lämplig eller inte, exempelvis markförhållanden på platsen, avstånd till dricksvattenbrunnar, sjöar och vattendrag.

Det här behöver du tänka på när du väljer plats för nedgrävning:

  • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
  • Avståndet från nedgrävningsplats till närmaste vattentäkt eller bostad bör vara så stort som möjligt.
  • Nedgrävningsplatsen bör vara en torr och solig plats med genomsläpplig jordart (sand, grus eller morän). En svacka eller sänka är inte en lämplig plats.
  • Vid nedgrävningen bör djurkroppen täckas med minst 1,5 meter jord, samt gärna med större stenar så att vilda djur hindras från att gräva upp den.
  • Djurkroppen ska inte läggas direkt på berggrund. Helst bör en meter lösa jordlager finnas mellan djurkroppen och berggrunden.
  • Avstånd från botten av graven till högsta grundvattenyta under året bör vara minst 1 meter.
  • Avstånd till vattendrag, sjöar, eller kända dräneringsledningar bör vara minst 30 meter.
  • Om det döda djuret måste förvaras innan nedgrävning så ska det göras så att det inte är åtkomligt för vilda djur eller på annat sätt kan utgöra en smittrisk.

Fördjupad information om nedgrävning av död häst hittade du på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Sällskapsdjur

Det är tillåtet att själv gräva ner döda sällskapsdjur. Kom ihåg att fråga markägaren om lov om du inte själv äger marken. Nedgrävningen ska ske på ett sådant sätt att det inte orsakar besvär för omgivningen. Det innebär bland annat att djuret ska grävas ner tillräckligt djupt för att andra djur inte ska kunna gräva upp graven. Du måste även säkerställa att det är ett tillräckligt avstånd till granntomter samt närliggande vattentäkter, vattendrag och andra känsliga objekt. Kontakta miljö- och hälsoenheten om du är osäker. Till sällskapsdjur räknas även minigris och dvärgget.

Kremering

Både sällskapsdjur och hästar kan kremeras om djurägaren väljer det. Ta kontakt med veterinär som kan hänvisa till godkänd anläggning.