Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Ny rapport visar att flyget är av stor betydelse för Västernorrlands näringsliv och regionens ekonomiska tillväxt
Bilden visar ett flygplan på Örnsköldsviks flygplats tas emot

Ny rapport visar att flyget är av stor betydelse för Västernorrlands näringsliv och regionens ekonomiska tillväxt

Länets flygplatser i Sundsvall-Timrå, Höga Kusten och Örnsköldsvik är viktiga för Västernorrlands ekonomiska tillväxt och för att attrahera företag till att etablera sig – och därmed skapa nya arbetstillfällen.

Rapporten som har tagits fram av Sweco tillsammans med länets kommuner och Region Västernorrland visar att, jämfört med befintliga alternativ för affärsresor, så är flyget viktigt för Västernorrlands exportinriktade företag och offentlig verksamhet. Resultatet visar att tillgängligheten via våra regionala flygplatser möjliggör omkring 10 000 arbetstillfällen över en 15-20-års period.
Fritidsresenärer använder ofta andra färdsätt där lägre priser ofta prioriteras före kortare restid.

Det är efter att ha genomfört intervjuer med ett flertal olika företag i länet som en rapport nu har sammanställts och som visar att det är tydligt att flygförbindelser spelar stor roll för företagens kärnverksamhet.

– Vi ser att goda flygförbindelser för att driva ett effektivt försäljningsarbete och upprätthålla kund- och leverantörsrelationer är av stor vikt för företagen. Det gäller såväl egna resor till kunderna som kundernas besök till vår region, säger Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande.

Flera av regionens företag har internationella ägare och flera investerare tittar på regionen där effektiva förbindelser är en viktig faktor när man skall fatta beslut om fortsatta eller nya investeringar.

Flyget används till att säkerställa en effektiv kompetensförsörjning och underlättar när olika leverantörer ska besöka länets företag. Flera av företagen söker även nyckelpersoner långt utanför Västernorrlands och ibland Sveriges gränser. Då är till exempel tåg eller bil inte ett alternativ idag.

Väl fungerande flygförbindelser är därför viktigt för rekryteringen och bidrar till den regionala attraktiviteten och den ekonomiska tillväxten.

Minskar risken för längre produktionsstopp
De företag som har verksamhet inom tillverkning använder också flyget som kurirfunktion när kritiska reservdelar behöver flygas in. Ibland behövs även kompetens för reparationen flygas in till regionen. För i synnerhet företagen i norra delen av länet ökar risken för längre produktionsstopp om de skulle stå utan flygplats. Det i sin tur medför en risk att huvudkontor kan välja att lämna länet, en utveckling som redan skett i delar av södra Sverige.

Förändrat resande efter pandemin
Undersökningen visar också att man i större utsträckning kommer att nyttja digitala mötesformer även fortsättningsvis än före pandemin. Möten av affärskritisk karaktär kommer fortsättningsvis att ske fysiskt, medan möten som exempelvis avstämningar och till och med styrelsemöten kan ske digitalt. Det sänker även företagens resekostnader och blir mer tidseffektivt.

– Trots att världen har blivit mer digital under pandemin visar utredningen att det finns ett tydligt behov från näringslivet av flygplatser i vår region. För att vi ska lyckas med vår vision och målet om ett växande näringsliv och en kraftigt ökad befolkningstillväxt till 2030 behövs goda kommunikationer till och från Örnsköldsvik. Både för att behålla det näringsliv vi har och för att locka fler företag att etablera sig här, säger Per Nylén (S), kommunstyrelsens ordförande Örnsköldsvik

Företagen ser att en ny Ostkustbana och Ådalsbana skulle vara viktig för tillgängligheten och den regionala utvecklingen som ett komplement till flyget men först på lång sikt. Rapporten visar att flyget är avgörande för länets tillväxt.

Flyget ställer om
Samtidigt finns utmaningar på klimatområdet. Inrikesflyget står för 3 procent (2019) av inrikestransporternas utsläpp av växthusgaser. Flygbranschen har antagit en färdplan för att allt inrikesflyg som startar på svenska flygplatser ska vara fossilfritt till 2030, samt att allt flyg som startar från svenska flygplatser ska vara fossilfritt till 2045.

Flyget genomgår därför en omställning för att byta till fossilfria bränslen, bland annat genom ökad inblandning av biobränsle och utveckling av el-flyg. Västernorrland kan bidra i denna utveckling, exempelvis genom skogsindustrins produktion av biobränsle och testbädden på Örnsköldsviks flygplats.

Publicerad: