Vård och omsorg - kursbeskrivningar

Här beskrivs kortfattat innehållet i de olika kurserna inom vård- och omsorg. Mer utförliga beskrivningar finns hos Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Akutsjukvård

I kursen får du kunskaper om specialistvården. Du lär dig omvårdnad vid akuta och vanliga sjukdomstillstånd, skador samt bedöma förändringar i hälsotillstånd. Du lär dig mer om medicintekniska uppgifter och hur människan påverkas i kris och hur det hanteras i vården. Du lär dig också hur patienter förbereds inför operation och hur eftervård ges. I kursen ingår APL.

Etik och människans livsvillkor

Kursen kan läsas även av dig som inte går en vård- och omsorgsutbildning. Kursen behandlar olika livsåskådningar och olika kulturers betydelse för människors värderingar, samt etiska riktlinjer och värdekonflikter som kan förekomma inom vård- och omsorg. Du diskuterar utifrån olika etiska perspektiv för att få ökad förståelse för olika situationer.

Gymnasiearbete

I slutet av utbildningen ska du visa att du är förberedd för yrkesområdet vård och omsorg. Du planerar, genomför samt utvärderar vanligt förekommande uppgifter inom branschen. Hur det skall gå till är ett samarbete mellan handledande lärare och elev och kan genomföras på olika sätt. Här får du vara kreativ och välja ett område inom dina fördjupningskurser. Ett sätt är att i en verksamhet genomföra vanliga arbetsuppgifter och att en medbedömare och lärare diskuterar ditt genomförande.

Hemsjukvård

Kursen ges inte av Komvux Örnsköldsvik för närvarande. Hemsjukvård innebär att vårdtagare, med olika funktionsnedsättningar och sjukdomar, vårdas i hemmet . Det kan även innebära att vård ges i livets slutskede. För att vården skall ges med en god kvalitet även i hemmet behövs kunskaper både om vanliga sjukdomar, vanliga undersökningar och behandlingar som kan ske i hemmet. I kursen behandlas även hur hemsjukvård kan organiseras och vilka etiska aspekter som finns när vård utförs i hemmet. I kursen ingår APL.

Hälsopedagogik

Kursen belyser hälsa ur olika aspekter så som fysiskt, psykiskt och socialt. Du får lära dig om olika synsätt och definitioner av hälsa. Du läser om hälsopedagogiska teorier och modeller för att kunna stärka vårdtagare och medarbetare i deras hälsoarbete. Kursen tar också upp hälsorelaterade levnadsvanor och hur vi påverkas av vår arbetsmiljö.

Medicin 1

I kursen får du lära dig om människokroppens uppbyggnad och funktion, symtom på sjukdomar, undersökningar och vanliga sjukdomar. Du lär dig om vanligt förekommande läkemedel samt hur de hanteras i vård och omsorg. Mikrobiologi och smittsamma sjukdomar är också en viktig del i kursen. Slutligen får du lära dig grunderna i första hjälpen med hjärt- och lungräddning, HLR.

Psykologi 1

Du utvecklar förståelse av olika psykologiska perspektiv och deras betydelse för helhetssynen på människan. Du reflekterar över det egna beteendet, dina egna känslor och tankar, och genom det får du ökad självkännedom. Du läser också om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra. Vidare får du lära dig en del om psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

Psykiatri 1

I den här kursen får du utveckla din kunskap om de vanligaste psykiska funktionsnedsättningarna och hur de kan drabba alla människor. Du lär dig hur vården, omsorgen och omvårdnaden skall utformas på ett individuellt sätt. Du utvecklar även förmågan att kommunicera på olika sätt, med tonvikt på ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt. Kursen tar också upp stödåtgärder som finns och hur viktigt det är med samarbete kring patienten och hur dokumnetationen utförs.

Psykiatri 2

Här fördjupar du dig i olika behandlingsformer och i samtalsmetodik. Du utvecklar dina kunskaper om psykiska funktionsnedsättningar med betoning på de mindre vanliga, till exempel personlighetsstörning, missbruk och samsjuklighet. Du läser också om lagar som styr verksamheterna, jobbar med förbättrings- och kvalitetsarbete samt lär dig om intresseföreningar inom psykiatrin. I kursen ingår bedömning av behov, planering och genomförande av vård och omsorg och utvärdering för att gå vidare. I kursen ingår APL.

Specialpedagogik 1

Kursen behandlar grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Centralt i kursen är att ha ett perspektiv och ett förhållningssätt som gör att människor med funktionsnedsättning ska inkluderas i det samhälle de lever i. Vi behandlar innebörden av olika begrepp samt vad specialpedagogik innebär, samt att kursen ger kunskap om hjälpmedel för olika funktionsvariationer.

Specialpedagogik 2

I denna kurs får du fördjupa dig i relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättningar, samt hur samhället bemöter människor med funktionsnedsättningar. Du lär dig att arbeta utifrån lagar och styrdokument för att, i olika situationer, skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Kursen utveckla också förmågan att möta människor med respekt och ett inkluderande förhållningssätt. I kursen ingår APL.

Vård och omsorgsarbete 1

Här får du lära dig grunderna i vård och omsorgsarbete. Du får både läsa om, och öva, vanligt förekommande arbetsuppgifter som exempelvis att hjälpa och stödja personer till en god personlig hygien, bra nutrition och hur man hjälper en person att förflytta sig på ett ergonomiskt sätt. En viktig del i kursen är att reflektera kring hur människor ska få en meningsfull tillvaro trots sjukdom och funktionsnedsättning. I kursen ingår APL.

Vård och omsorgsarbete 2

I denna kurs fördjupas kunskaperna från kursen Vård och omsorgsarbete 1. Nu går vi vidare i hur omsorg ges på olika sätt samt hur omvårdnad ges vid olika sjukdomstillstånd. I kursen får du lära dig enkla undersökningar och behandlingar, till exempel blodprovstagning och injektioner. I kursen ingår APL.

Vård- och omsorg vid demenssjukdom

När du arbetar som vårdare och undersköterska är det vanligt att du kommer i kontakt med människor som har demenssjukdom. Därför är denna kurs användbar. Du fördjupar dina kunskaper om olika demenssjukdomar och deras behandling samt vård och omsorg i samband med sjukdomen. Du läser också om närståendes situation och psykiatriska symtom vid demenssjukdom. I kursen ingår APL.

Vårdpedagogik och handledning

I kursen lär du dig om hur vi kan se på kunskap och hur vi lär oss på olika sätt. En viktig del är hur du på olika sätt kan stödja en patient att till exempel leva med en ny situation. I den andra viktiga delen i kursen får du lära dig mer om rollen som handledare och hur du på olika sätt ger handledning till elever. Du lär dig också hur vi kan kvalitetssäkra vårt arbete för att förbättra vården. I kursen ingår APL.

Äldres hälsa och livskvalitet

Här får du fördjupa dina kunskaper om äldre, både i det friska åldrandet och vanliga sjukdomar som drabbar äldre. Kursen tar även upp attityder som kan finnas mot äldre, både positiva och negativa. Äldres sexualitet, prevention och säkerhet samt rehabilitering efter sjukdom ingår också. I kursen ingår APL.

Sidan uppdaterades

2020-03-10

Sidansvarig: