Riktlinjer för förskolans lokaler och miljöer

Projektet Funktionsprogram för förskolan har nu nått sin slutstation och är sedan 3 mars 2015 antagen av både samhällsbyggnadsförvaltning, bildningsförvaltning samt kommunstyrelsen.

Funktionsprogrammet har under resans gång ändrat sitt slutliga namn för dokumentet till Riktlinjer för förskolans lokaler och miljöer. Anledningen till detta är att dokumentet ska följa den beslutade rubriceringen av kommunens styrande dokument. Innehållet för dokumentet är detsamma.

Projektet har inneburit ett kommunövergripande samarbete och ett intensivt arbete för referensgrupp i förskolans verksamhet, projektgrupp, styrgrupp samt den politiska referensgruppen.

Riktlinjerna har tagits fram med stor hjälp av en referensgrupp från förskolans verksamhet tillsammans med de kunskaper deltagare i projektgruppen innehar.

Referensgruppen har bestått av 26 barnskötare, förskollärare, specialpedagog, förskolechefer, fackliga ombud. Gruppen har i form av en serie med workshops gett sin och barns syn på viktiga värden och funktioner att beakta när man iordningsställer lokaler för förskolan.

Projektgrupp, styrgrupp och politisk referensgrupp har arbetat fram riktlinjerna allteftersom referensgruppens arbete fortskridit.

Riktlinjerna används när man står inför förändringar i befintliga lokaler eller inför nybyggnation. Förändringar i lokaler kan innebära allt från arbetslagets planering av den pedagogiska miljön till större ombyggnationer.

Sidan uppdaterades

2019-02-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Linda Nordlander
Projektledare

0660-26 52 81
070-190 59 00
Skicka e-post

Mer information