Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Fördjupning av beslutsprocess

Eleven riskerar att inte nå kunskapskraven (1)
Pedagogiska kartläggningar och observationer samt även andra kartläggningar görs.

Rektor beslutar om att ett åtgärdsprogram upprättas och utvärderas
tillsammans med vårdnadshavare (2)

                       Samarbete kan, om vårdnadshavare ger sitt medgivande, föras med kliniker på landstinget eller
                       socialtjänsten. Vårdnadshavarna ger sitt medgivande till detta på samverkansblankett.

PROCESSEN STANNAS UPP!

Byte av skolform är inte aktuell
Skolan arbetar med åtgärderna

Indikationer på utvecklingsstörning (3)
Rektor kontaktar mottagningsansvarig och informerar om behovet av att göra en utredning. Mottag-
                       ningsansvarig handleder i processen. Rektor tillsammans med mottagningsansvarig  informerar
                       vårdnadshavarna om utredningens omfattning, syfte samt konsekvenserna om ett ev. mottagande i
                       grund- gymnasiesärskolan. Fakta finns i kommunens Informationshäfte om grund- gymnasiesärskolan
                        i Örnsköldsvik.   Eleven är med beroende på ålder och mognad.

PROCESSEN STANNAS UPP!

Vårdnadshavarna ger inte ett  medgivande till utredning
Skolan anpassar elevens lärmiljö inom ramen för grund- gymnasieskolans (IM) kunskapskrav.

Vårdnadshavarna ger medgivande till en utredning (4)
Rektor utser en kontaktperson till vårdnadshavarna.En utredning genomförs Pedagogisk, social,
                       psykologisk och medicinsk bedömning. Bedömningarna sänds till mottagningsansvarig , så snart
                       de är färdiga, som tillsammans med teamet avgör om bedömningarna svarar mot syftet, i annat fall
                       begär teamet in kompletteringar.

Eleven har enligt utredningen rätt att bli mottagen i grund-gymnasiesärskolan (5)
Rektor och mottagningsansvarig  delger vårdnadshavarna de olika alternativ som eleven kan ha sitt
                       lärande på. Integrerad eller inkluderad i hemskolan / grundsärskolan i Gullänget IM / gymnasiesärskolan
                       på Park. Eleven erbjuds besök och information av rektor på grundsärskolan respektive syv på gymnasie-
                       särskolan eller rektor på IM.   

PROCESSEN STANNAS UPP!

Utredningen visar att eleven inte tillhör målgruppen
Grund- gymnasieskolans kursplaner gäller

Vårdnadshavarna ger medgivande till mottagning (6)
Mottagningsansvarig kallar och delger vårdnads-havarna hela utredningen vilka godkänner skriftligt att
                       de tagit del av den, samt ger sitt skriftliga medgivande till mottagning i grundsärskolan eller mottagande
                       på försök, och önskemål om skolplacering. (Gullängets grundsärskoleklasser eller gymnasiesärskolan
                       eller integrerad i hemskolan/IM)

                        Vårdnadshavarna får tid för möte med skolskjutsansvarig vid behov. 

PROCESSEN STANNAS UPP!

Vårdnadshavarna godkänner inte mottagning i grund-gymnasiesärskolan
Skolan anpassar elevens lärmiljö inom ramen för grund-gymnasieskolans (IM) kunskapskrav

Beslutskonferens (7):
Mottagningsansvarig kallar teamet samt berörda chefer/rektorer och personal för beslut om:

                       • barnet tillhör målgruppen för grundsärskolan, och vilka grunder för beslutet som åberopas.
                       • Om eleven ska vara integrerad i sin hemskola eller klass i Gullänget

                       Rekommendation:
                      
                       • ämnen/ämnesområden – lärandenivå
                       • mottagande på försök i högst 6 mån. om vårdnadshavarna är osäkra på val av skolform.

                       Protokoll: Sänds till vårdnadshavare, bildning för arkivering, mottagningsansvarig 

PROCESSEN STANNAS UPP!

Vårdnadshavarna accepterar inte beslutet
Beslutet kan överklagas

Vårdnadshavarna accepterar beslutet (8)
Eleven kommer att läsa och bedömas efter grund-gymnasiesärskolans kursplan.