Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Fördjupning av beslutsprocess

Barnet har mycket stora inlärnings-/kommunikations-/samspelssvårigheter (1)
Pedagogiska och andra kartläggningar görs.

Beslut om att en plan upprättas och utvärderas tillsammans med vårdnadshavare (2)
Förskolechefen beslutar om att en plan i samråd med vårdnadshavarna upprättas och
                       utvärderas, ev. i samverkan med klinik på landstinget.

PROCESSEN STANNAS UPP!

Prövning visar att grundsärskolan inte är aktuell
Förskolan arbetar enligt samförstånd med vårdnadshavare

Indikationer på utvecklingsstörning (3)
Förskolechefen kontaktar mottagningsansvarig och informerar om behovet av att göra en utredning.
                       Mottagningsansvarig handleder i processen. Förskolechefen informerar vårdnadshavarna om utred-
                       ningens omfattning, syfte samt konsekvenserna om ett mottagande i grundsärskolan, fakta finns i
                       kommunens infohäfte.

PROCESSEN STANNAS UPP!

Vårdnadshavarna ger inte ett medgivande till utredning
Förskolan anpassar elevens lärmiljö och förbereder mottagande rektor inför övergången till förskoleklass

Vårdnadshavarna ger medgivande till en utredning (4)
Rektor utser en kontaktperson tillvårdnadshavarna. En utredning genomförs Pedagogisk, social, psyko-
                       logisk och medicinsk bedömning. Bedömningarna sänds till mottagningsansvarig (så snart de är färdiga)
                       som tillsammans med teamet avgör om bedömningarna svarar mot syftet, i annat fall begär mottagnings-
                       ansvarig in kompletteringar.

Barnet har enligt utredningen rätt att bli mottagen i särskolan (5)
Mottagningsansvarig kallar och delger vårdnadshavarna hela utredningen vilka godkänner skriftligt att de
                       tagit del, samt ger sitt skriftliga medgivande till mottagning i grundsärskolan eller mottagande på försök,
                       och önskemål om skolplacering.
                     
                       (Gullänget eller integrerad i hemskolan)

PROCESSEN STANNAS UPP!

Barnet har inte rätt att bli mottagen i särskolan enligt utredningen
Barnet läser enligt grundskolans kursplan. Rektor i den skola som barnet tillhör meddelas

Vårdnadshavarna ger sitt medgivande till mottagning i grundsärskolan eller på försök (6)

PROCESSEN STANNAS UPP!

Vårdnadshavarna godkänner inte mottagning i grundsärskolan eller på försök

Beslutskonferens (7): (mottagningsansvarig kallar teamet samt berörda chefer/rektorer och personal)

• barnet tillhör målgruppen för grundsärskolan
                       • integrerad eller klass i Gullänget
                       • mottagande på försök i högst 6 mån. om vårdnadshavarna är osäkra på val av
                       skolform.                                 

                       Rekommendation: 
                       • ämnen/ämnesområden – lärandenivå
                      
                       Protokoll: Sänds till vårdnadshavare, arkiveras på bildning och mottagningsansvarig.

PROCESSEN STANNAS UPP!

Vårdnadshavarna accepterar inte beslutet
Beslutet kan överklagas

Vårdnadshavarna accepterar beslutet (8)
Barnet börjar läsa efter grundsärskolans kursplan.