Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Klagomål, överklaga beslut och lämna synpunkter

Om du har klagomål eller vill överklaga beslut inom bildningsförvaltningens verksamheter så har vi rutiner för att ta emot och utreda detta. Samma sak om du har synpunkter.

Jag vill lämna klagomål

Prata med personalen

Vänd dig i första hand till den personal som är berörd. Om du inte blir nöjd kan du prata med förskolechefen eller rektorn. Känner du dig fortfarande inte nöjd så kan du kontakta verksamhetscheferna.

Skicka klagomål

Skulle du inte bli nöjd efter att ha pratat med personalen finns det tre olika sätt att skicka in klagomålet.

  • Mejla in ditt klagomål
  • Använda webbformulär
  • Skicka in ditt klagomål med den vanliga posten

Ditt klagomål blir registrerat som en inkommande handling och därmed offentlig. Du kan vara anonym men då kan vi inte ge dig återkoppling.

Våra kontaktvägar - klicka här!

Vad händer sen?

1)  Efter det att ditt klagomål har registrerats hos oss får du en bekräftelse på att vi har mottagit det. Därefter skickas det vidare till den som är ansvarig för det som ditt klagomål handlar om.

2) När den ansvarige har bemött ditt klagomål skickas ett svar till dig. För att kunna skicka svaret måste vi ha dina kontaktuppgifter.Om du vill ha svar via e-post räcker det med din e-postadress. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Hur lång tid tar det?

När ditt klagomål har tagits emot och registrerats är vår ambition att du ska få ett snabbt svar, helst inom två veckor. I semestertider kan det ta längre än två veckor. I vissa fall kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka.

Överklagande av kommunala beslut

Det finns två olika sätt att klaga på ett beslut som fattats av ett kommunalt organ, det vill säga av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon nämnd. En förtroendevald eller anställd kan också besluta på nämndens vägnar enligt så kallad delegation.

Vilken av de två olika överklagningsätten (laglighetsprövning respektive förvaltningsbesvär) som får användas, beror på vilket slags beslut det gäller och på vem som har fattat beslutet.

Laglighetsprövning

Vanligen kan detta sätt att överklaga användas om den som fattat beslutet inte har meddelat annat. Rätt att överklaga har varje medlem av kommunen, vilket bland annat innefattar alla som är folkbokförda i kommunen eller som äger fast egendom i kommunen.

Överklagandet ska skickas till Förvaltningsrätten i Härnösand inom tre veckor från det att justerat protokoll över beslutet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. Den digitala anslagstavlan återfinns på kommunens webbplats, www.ornskoldsvik.selänk till annan webbplats. Förvaltningsrätten i Härnösand prövar endast beslutets laglighet och inte dess lämplighet. Mer om laglighetsprövning kan du läsa i 13 kap. kommunallagen.

Förvaltningsbesvär

Detta besvärssätt används när du vill klaga på en nämnds beslut. Här ska inte bara lagligheten utan även lämpligheten i det överklagade beslutet prövas. Alla kommunmedlemmar kan inte överklaga de beslut som här är aktuella. Det handlar ofta om att någon ansökt om en rättighet t.ex. bygglov eller försörjningsstöd.

Rätt att överklaga med förvaltningsbesvär har därför endast den som berörs av beslutet och om det gått honom eller henne emot. Den som fattat det beslut som du vill överklaga är skyldig att meddela hur överklagande av beslutet görs en s.k. "besvärshänvisning". Även här är besvärstiden tre veckor och räknas från det att du tog del av beslutet. Till skillnad från "laglighetsprövning", se ovan, ska överklagandet skickas till den som fattat beslutet.

I besvärshänvisningen ska man meddela till vilken instans, antingen en myndighet t.ex. länsstyrelsen eller en förvaltningsdomstol i detta fall, Förvaltningsrätten i Härnösand, som överklagandet ska ställas.

Våra kontaktvägar - klicka här!

Jag har en synpunkt

Synpunkter och förslag till förbättring skickar du enklast via e-post men kan givetvis skicka även via vanlig post.

Våra kontaktvägar - klicka här!

Vad händer med mina åsikter?

Dina synpunkter kommer att registreras, sammanställas och användas som en del i vårt arbete att förbättra barnomsorg och skola. Tänk på att din synpunkt och dina uppgifter som registreras hos kommunen blir en allmän handling. Detta innebär att alla som begär kan få ta del av handlingen, förutsatt att den inte innehåller sekretessskyddat material.

Sidan uppdaterades

2020-11-30

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenterlänk till annan webbplats
0660-880 00
Skicka e-post

Klagomål

Klagomål via e-post
Skicka e-post

Klagomål via webbformulär

Klagomål via post
Örnsköldsviks kommun
Bildningsförvaltningens administration
891 88 Örnsköldsvik

Överklaga beslut

Förvaltningsrätten i Härnösand
Box 314
871 27 HÄRNÖSAND
tfn: 0611-34 98 00
fax: 0611-34 98 10
Skicka e-post

Besök Förvaltningsrättens webbsidalänk till annan webbplats

Synpunkter

Synpunkter via e‑post
Skicka e-post

Synpunkter via post
Örnsköldsviks kommun
Bildningsförvaltningens administration
891 88 Örnsköldsvik