Brösta förskola

Möjligheternas förskola – en förskola att längta till!

Välkommen till Brösta förskola!

Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling, och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.”
(Läroplan för förskolan Lpfö 98, sid. 5)

Vi strävar efter att varje barn ska få känna att de är delaktiga och har inflytande över sin egen vardag. De ska få utrymme att uttrycka sina tankar och åsikter, att göra framsteg och övervinna svårigheter, samt ha tillit till sin egen förmåga. Vi vill skapa trygga lärmiljöer med närvarande pedagoger där barnens behov är i centrum. Miljön utvecklas och förändras utifrån sammansättning, behov och barnens utveckling.

Organisation

Förskolan har en avdelning med barn i åldrarna 1-2 år samt en avdelning med barn i åldrarna 3-5 år.

Miljö

Brösta förskola ligger i ett lugnt villaområde i direkt anslutning till skogen. Utemiljön är en härlig tillgång och vi försöker att tillsammans med barnen skapa utmanande miljöer för lärande och lek, både ute och inne. Vi tror på utevistelsen som hälsofrämjande och viktig för alla.

Arbetssätt

Vi arbetar utifrån ett tillåtande arbetssätt, vilket innebär att vi i vår pedagogiska verksamhet utgår ifrån barnens tankar, idéer och intentioner. Oavsett ålder och kön vill vi ge alla barn samma möjligheter och förutsättningar.

Mat

På Brösta förskola tillagas all mat i vårt egna kök av vår fantastiska kökspersonal.

Hitta hit!

Sidan uppdaterades

2018-01-26

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Brösta förskola
Källhusvägen 11
891 51 Örnsköldsvik
0660 - 37 57 65

Förskolechef
Ulrika Messering
072 - 210 02 34
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista