Du är här:

Ändra schema eller inkomst

Ändra schema

Barnets schematid skall motsvara vårdnadshavares arbets-/studietid inklusive tid för lämning och hämtning av barnet. Du kan när som helst ange och uppdatera ditt barns schema.

För närvarande måste schema lämnas både via E-tjänsten och Vklasslänk till annan webbplats. Tillfälliga förändringar och korta ledigheter meddelas till förskolan endast via Vklass.

Ändra inkomst

I samband med placeringen, ska uppgift över barnets tider och hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt lämnas in. Som hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs två vuxna som lever tillsammans och är folkbokförda på samma adress.

För att få rätt avgift för ert barns plats i förskola, fritidshem eller hos dagbarnvårdare är det viktigt att ni uppger rätt inkomst före skatt. Om inkomst inte lämnas, kommer avgiften att beräknas på maxinkomst före skatt, 46 080 kr. Inkomst avser månadsinkomst, brutto (före skatt).

E-tjänst för att ändra schema och inkomstuppgifter

Logga in med E-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logga in med användarnamn och lösenordlänk till annan webbplats

För tillgång till E-tjänsten kan du skicka e-post till barnomsorg@ornskoldsvik.se med ditt namn och personnummer.

När ska anmälan om inkomst göras?

 • När barnets placering börjar
 • När hushållets inkomst ändras
 • När familjeförhållanden ändras
 • Vid begäran från kommunen

Det är vårdnadshavarnas ansvar att anmäla förändring av barnets tider och hushållets inkomst.

När ni lämnat inkomstuppgift kan studie-, arbetsintyg eller F-skattsedel begäras in för att styrka lämnade uppgifter.

Vad räknas som inkomst?

 • Inkomst av tjänst före skatt inkl. semestertillägg, ob-tillägg, övertid, traktamente mm.
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsersättning / Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
 • Familjebidrag (vid militärtjänstgöring)
 • Familjehemsersättning (arvodesdelen)
 • Vårdbidrag för barn (skattepliktig del)
 • Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
 • Livränta (skattepliktig del)

Som inkomst räknas inte:

 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Försörjningsstöd
 • Studiebidrag och studielån (CSN)

Familjeförändring

Alla familjeförändringar ska anmälas till oss. Till exempel om du blir sambo eller separerar. Det är uppgifter som behövs bland annat för att du ska få rätt avgift och för att du ska kunna se alla familjemedlemmar i hushållet på e-tjänsten. Med hushåll avses gifta och sammanboende och de barn som är folkbokförda på samma adress.
Skicka e-post till barnomsorg@ornskoldsvik.se  

Ledighet/frånvaro

All ledighet ska meddelas förskolan/familjedaghemmet/fritidshemmet. Den som, vid annat än sommarledighet, inte ska nyttja sin plats under längre tid än en månad och max tre månader kan begära att ha kvar placeringen. Under ledigheten betalar man för platsen. Om ledighetsblankett inte har skickats och om barnet är frånvarande mer än 3 månader avslutas platsen.

Blankett för ledighet/frånvaroPDF

 

Sidan uppdaterades

2018-04-12

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Förskoleadministration
Kontaktlista