Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Modersmål i grundskola och grundsärskola

Modersmålsundervisning erbjuds till elever i årskurs 1-9, att ansöka är frivilligt.

Undervisningen bedrivs stadievis, antingen som närundervisning eller fjärrundervisning, 60 minuter per vecka (50 min per vecka för lågstadieelever) och förläggs i första hand i nära anslutning till ordinarie skoldags slut. Från och med årskurs 7 kan undervisningen ske på annan skola än den skola som eleven tillhör. I dessa fall använder eleven sitt ungdomskort för att åka buss till och från lektionen.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. När en elev har beviljats modersmålsundervisning gäller obligatorisk närvaro.

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

  1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och            
  2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om

  1. minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning, och
  2. det finns en lämplig lärare.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till modersmålsundervisning. Det finns inga krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk hemma eller att eleven ska ha några kunskaper i språket. Det finns heller inget krav på fem elever för att undervisningen ska starta, under förutsättning att det finns en lämplig lärare.

Adoptivbarn med ett annat modersmål än svenska har rätt modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

Förstärkt modersmålsstöd

Förstärkt modersmålsstöd erbjuds till elever i förskoleklass som tillhör någon av de nationella minoriteterna, att ansöka är frivilligt. Stödet ges 40min per vecka som en integrerad del i förskoleklassens ordinarie verksamhet och elevgrupp.

 

Sidan uppdaterades

2020-09-28

Sidansvarig: