Länk till startsidan

Utbildning och barnomsorg VFU

I Örnsköldsvik är vi stolta över att kunna ta emot dig som student främst från Umeå Universitet och Mittuniversitetet men även exempelvis från Högskolan i Dalarna och Luleå Universitet.

Du som är lärarstudent ska ges möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en viktig del av lärarutbildningarna, där praktik och teori knyts samman. VFU ska tillsammans med den universitetsförlagda delen skapa en helhet. När du utbildar dig till lärare så ingår det därför verksamhetsförlagda utbildningsveckor.

Lärarstudenter och utbildade VFU-handledare är en viktig resurs för Örnsköldsviks kommun. Vi vill att studenterna ska trivas hos oss och att de får goda möjligheter att utvecklas och fortsätta arbeta som färdiga lärare i kommunen.

Som studenter kan du göra VFU i Örnsköldsviks kommun i lärarutbildningens inriktningar mot

 • Förskolan
 • Fritidshemmet
 • Grundskolan F-3
 • Grundskolan 4-6
 • Grundskolan 7-9
 • Gymnasieskolan
 • Vuxenutbildningen

När du blivit erbjuden praktik inom skola eller förskola ska du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Ansök om utdraget hos polisen i god tid innan din VFU börjar.

Du ska även skriva på ett tystnadspliktsbevis innan du påbörjar din VFU. Du gör det för att du i ditt arbete (VFU) kommer i nära kontakt med barn och vuxna. Dessa har rätt att få ett skydd för sin personliga integritet. Kontakta din VFU-handledare eller kommunens VFU-samordnare i god tid innan VFU-start för att skriva på tystnadspliktsbevis.

VFU-samordnare

Kommunens VFU-samordnare tar emot dig som student och hjälper dig med placering i VFU-perioderna. De leder även seminarier för VFU-handledare samt planerar och genomför gemensamma möten för lärarstudenter. Kontakta Kontaktcenter för att komma i kontakt med rätt VFU-samordnare.

VFU-handledare

Våra utbildade VFU-handledare ansvarar för själva genomförandet av den verksamhetsförlagda utbildningen ute på förskolorna och/eller skolorna. Tillsammans med dig som student planerar de och genomför utbildningen samt bedömer ditt arbete och finns som ett stöd genom processen.

Det finns ett flertal utbildade VFU-handledare i Örnsköldsviks Kommun.

Rektor/förskolechef

Rektorer och förskolechefer på mottagande skola eller förskola ansvarar för respektive enhets VFU-verksamhet och ska delge dig som student kunskaper om skolans organisation, ledning och utveckling.

I Örnsköldsviks kommun finns det övningsskolor och övningsförskolor i två av våra grundskoleområden, Själevad och Gullänget samt i Centrala Örnsköldsvik gällande Gymnasieskolan. Därutöver kan lärarstudenter placeras även på andra enheter runtom i kommunen.


 • Kommunen får beställningar från respektive lärosäte (Miun och UMU) via respektive valwebb.
 • VFU-samordnare placerar studenten utifrån kursmål, önskemål från student och tillgång på handledare.
 • Studenten tar sedan i god tid kontakt med sin blivande handledare för mer praktisk information.
 • När VFU-perioden startar planerar handledare och student tillsammans hur kursens uppgifter ska läggas upp.
 • VFU-samordnare träffar handledarna innan VFU-perioden startar för att tillsammans gå igenom kursmål, kursuppgifter och bedömning.
 • VFU-samordnare besöker studenten ute i verksamheten, i grupp och ibland enskilt, för att samtala om det pedagogiska arbetet.
 • VFU-handledare och student för regelbundna lärande samtal om det pedagogiska arbetet och lärarrollen under VFU-perioden. I mitten av perioden görs en halvtidsbedömning. Till detta avsätts ca 2h/v.
 • Rektor/förskolechef avsätter tid för ett samtal med studenten/studenterna om organisation, mål och utveckling i skolområdet.
 • Handledare och student reflekterar var för sig över bedömningsunderlaget för att sedan tillsammans diskutera slutbedömningen.
 • Trepartssamtal genomförs vid de senare vfu-perioderna (VFU 2-5) där kurslärare från lärosätet, handledare och student medverkar.
 • Kontakta VFU-samordnaren om problem skulle uppstå.

VFU-perioden utvärderas via webbaserad enkät som skickas ut till handledare och studenter.


 • Möjlighet att utvecklas som pedagog
 • Flera tillfällen att reflektera över olika pedagogiska utmaningar
 • Kompetensutveckling
 • Tillfälle att koppla den egna verksamheten till vetenskap/forskning
 • Bra utvärdering/feedback av verksamheten
 • Pedagogiska träffar mellan olika skolformer samt mellan skola och universitet

Att bli handledare är något som sker i samråd med rektor/förskolechef som är de som utser VFU-handledare på skolan/förskolan.

Utsedd VFU-handledare genomgår därefter den för lärorsätet obligatoriska handledarutbildningen.

VFU-perioden utvärderas via webbaserad enkät som skickas ut till handledare och studenter.

Utbildning

Mittuniversitetet - MIUN

2-dagars introduktion till uppdraget som VFU-handledare

7,5 hp kurs ”Lärande genom handledning och reflektion”

Du kan sedan fortsätta att läsa valbara eller obligatoriska kurser om vardera 7,5 hp som leder till magisterexamen.

Seminarier i olika kurser för VFU-handledare, Miuns kurslärare och studenter.

Uppföljningsdagar för VFU-handledare med ny information om innehållet i Lärarutbildningen.

Umeå Universitet - UMU

Lärarutbildningen vid Umeå universiteterbjuder en nätbaserad handledarutbilning för lokala VFU-handledare i förskola, fritidshem och skola. Syftet med handledarutbildningen är att ge dig som VFU-handledare den utbildning du behöver i ditt uppdrag:

Handledarutbildning för VFU-handledare, handledningssamtal, 4 hp

Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning, 3,5 hp

Seminarier i olika kurser för VFU-handledare, UMUs kurslärare och studenter.