Örnsköldsviks kommuns logotyp

Kriterier skolskjuts för elever i grundskolan

Kriterier skolskjuts för elever i grundskolan

Skolskjuts är kostnadsfri skjuts mellan hemmet och skolan. En elev har rätt till skolskjuts om hen går i den skola som kommunen har anvisat och uppfyller kriterierna för skolskjuts. Skolskjutsen kan se ut på olika sätt. Inom vissa områden beviljas skolskjuts med vanlig linjetrafik, i andra områden kan det vara upphandlad skolbuss eller skoltaxi.

Ansökan om skolskjuts ska göras inför varje läsår av blivande elever i förskoleklass och samtliga elever med växelvis boende.

Ansökan om skolskjuts bör inkomma senast den 30 april för att skolskjutsen ska kunna garanteras från läsårets start. Om ansökan inkommer senare kanske skolskjutsen inte kommer igång förrän efter terminen börjat.

För nytt läsår sker ingen generell ansökan kring skolskjuts. Kommunen använder ett verksamhetssystem som automatiskt tilldelar rätten till skolskjuts. Elever med tidigare beslut om skolskjuts kan förändras då till exempel elever som övergår till årskurs 3 respektive årskurs 7 får ändrade reglerna för avstånd. Ingen speciell information skickas till dessa elever. Andra orsaker till förändring kan vara att turer förändras och att hållplatser blir på annan plats än tidigare. Om ni är osäker på om ert barn har rätt till skolskjuts, skicka e-post med förfrågan.

En ny ansökan ska dock skickas in för elever som flyttar eller gör ett skolbyte.

Elever i förskoleklass och grundskola har rätt till skolskjuts om färdvägen till skolområdet från hemmet överstiger:

2 km för elever i förskoleklass och årskurs 1-2
3 km för elever i årskurs 3-6
4 km för elever i årskurs 7-9
Med färdväg eller skolväg menas den kortaste användbara gångvägen, cykelvägen eller bilvägen mellan hemmet och skolområdet.

Skolbussens eller skoltaxins färdväg avgör var eleven ska stiga av och på skjutsen. Längsta gångavstånd till anvisad påstigningsplats för skolskjutsen är:

2 km för elever i förskoleklass och årskurs 1-2
3 km för elever i årskurs 3-9

Det finns andra anledningar än avståndet som kan göra att ditt barn har rätt till skolskjuts. Det kan vara om färdvägen bedöms vara trafikfarlig och riskfylld utöver det normala, om eleven har en funktionsnedsättning som gör att hen har väsentliga svårigheter att ta sig till och från skolan eller om det finns andra särskilda omständigheter.

Om en elev inte uppfyller avståndskriterierna men skolskjuts önskas utifrån skäl som funktionsnedsättning, barnets fysiska/psykiska nivå eller annan särskild omständighet så ska vårdnadshavare vända sig till skolområdets elevhälsa. Elevhälsan gör en individuell prövning i ärendet och kan då skicka underlag för beslut till kommunens handläggare av skolskjuts.

Om en elev inte uppfyller avståndskriterierna men skolskjuts önskas utifrån skäl som rör trafikförhållanden ska en särskild ansökan skickas in gällande detta.

Elev som bor växelvis hos två vårdnadshavare, båda bosatta inom Örnsköldsviks kommun, har rätt till skolskjuts från båda föräldrarnas adresser enligt gällande regler om minst en av adresserna tillhör skolans upptagningsområde. Skolskjuts beviljas inte mellan olika kommuner.

Vid växelvis boende gäller särskilda regler för boendets omfattning. Växelvis boende ska vara ett varaktigt och fast arrangemang och barnet ska bo ungefär lika mycket hos båda föräldrarna.

Ansökan om växelvis skolskjuts görs inför varje läsår. Uppgifter om hur boendet och behovet av skolskjuts är fördelat ska lämnas in till kommunens handläggare inför varje läsår vid ansökan. Om några ändringar görs under läsåret så ska vårdnadshavare meddela skolskjutshandläggare om detta.

En särskild ansökan ska lämnas in om skolskjuts önskas för en elev som har valt en fristående skola eller en annan kommunal skola än den som kommunen har anvisat. I dessa fall har eleven rätt till skolskjuts endast om det inte medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Det betyder att skolskjutsen inte får kosta mer eller vara svårare att ordna för kommunen än vad den hade gjort om eleven gått på sin placeringsskola.

Ingen skolskjuts ordnas mellan elevens hem och fritids. Resa till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavare för.

Funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet

Om vårdnadshavare anser att tilldelad skolskjuts inte är lämplig för barnet på grund av orsaker som rör funktionsnedsättning, barnets fysiska/psykiska nivå eller annan särskild omständighet så ska kontakt tas med skolområdets elevhälsa. Elevhälsan gör en individuell prövning i ärendet och kan då skicka underlag för beslut till kommunens handläggare av skolskjuts.

Trafikförhållanden

Om vårdnadshavare anser att tilldelad skolskjuts inte är lämplig för barnet på grund av orsaker som rör till exempel färdväg till hållplats, färdväg till/från skolan eller situationen kring på/avstigningsplats, ska kontakt tas med kommunens skolskjutshandläggare. Meddela skolskjutshandläggare via e-post om vad ni ogillar med verkställigheten av skolskjuts. Handläggaren kommer då att göra en individuell prövning av ert ärende och fatta ett formellt beslut som kan överklagas.

Överenskommelse om självskjuts innebär att vårdnadshavare mot viss ersättning från kommunen tar över det dagliga ansvaret för skolskjutsen. En sådan överenskommelse kan skrivas när någon annan skolskjuts inte är möjlig. Ersättningen följer den skattefria delen av de normer som gäller för bilersättning.

När en överenskommelse om ersättning för självskjuts har gjorts, ska vårdnadshavare fylla i och lämna in Blankett för bilersättning - självskjuts som alternativ skolskjuts för att rapportera vilka resor som gjorts och begära ersättning för dessa.

Skolskjuts anordnas efter skolans ramtider. Väntetid kan uppstå i anslutning till skolans start- och sluttider. För att skolskjutsen ska kunna samordnas på ett effektivt sätt kan vissa elever få längre väntetider än andra.

Väntetiden ska hållas på en rimlig nivå. Ambitionsnivån är att den inte överskrider 60 minuter per resa. Som start- och sluttid gäller skolans ramschematider. I väntetiden ingår inte lektionsfri tid inom skoldagen. Vid eventuella väntetider är det skolan som svarar för tillsyn.

Restider över 80 minuter per resa bör undvikas. Med restid avses den tid som det tar för eleven att resa från den anvisade hållplatsen i hemmets närhet till skolan och tvärtom.

Elever med växelvis boende och elever som valt en annan skola än placeringsskolan kan få längre res- och väntetider för att kunna utnyttja möjligheten till samåkning, eller för att kunna åka med linjetrafiken eller de ordinarie skolskjutsturerna.

Före och efter transporten

Vårdnadshavare ansvarar för elevens färd till och från anvisad på- och avstigningsplats till dess eleven klivit på och efter att eleven klivit av skolskjutsen. Vårdnadshavare ansvarar för att eleven förbereds och övas på att klara av skolvägen på ett så säkert sätt som möjligt.

Vårdnadshavare har ansvar för att eleven kommer i god tid till anvisad påstigningsplats. Om eleven missar skolskjutsen till skolan är det vårdnadshavare som har ansvar för att eleven kommer till skolan. Endast i de fall där eleven på grund av undervisning missat hemskjuts är det skolans skyldighet att ordna hemtransport för eleven.

Under transporten och vid skolan

Under resan är det entreprenören och föraren som ansvarar för elevens säkerhet och att gällande trafikbestämmelser följs. När eleven anländer till skolan samt när eleven inväntar skolskjutsen efter skoltid, är det skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs.

Skolskjuts kan inte garanteras vid extrema förhållanden som svår halka. Föraren har rätt att ställa in en transport om hen bedömer att transporten inte kan genomföras på ett trafiksäkert sätt på grund av till exempel väderlek eller vägens skick. Vårdnadshavare svarar då själv för transport vid utebliven skolskjuts.

Vårdnadshavare är skyldig att i god tid avboka resa med taxi hos entreprenören om eleven inte ska åka med.