Länk till startsidan

Kriterier skolskjuts för elever i grundskolan

Skolskjuts är kostnadsfri skjuts mellan hemmet och skolan. Du som elev har rätt till skolskjuts om du går i den skola som kommunen har anvisat och uppfyller kriterierna för skolskjuts. Skolskjutsen kan se ut på olika sätt. Inom vissa områden beviljas skolskjuts med vanlig linjetrafik, i andra områden kan det vara upphandlad skolbuss eller skoltaxi.

Samtliga elever som önskar skolskjuts till förskoleklass och grundskolan behöver göra en ansökan inför varje läsår. Det gäller även för elever med särskilt skäl eller växelvis boende. Du som vårdnadshavare ansöker via e-tjänsten om skolskjuts till ditt barn. Ny ansökan ska även göras vid skolbyte eller flytt.

Ansökan om skolskjuts bör komma in kring månadskiftet april/maj för att skolskjutsen ska kunna garanteras från läsårets start. För varje år kommer ett exakt datum ut. Du får beslut via e-tjänsten samt information om hur er eventuella skolskjuts kommer att genomföras. Vid ansökan om skolskjuts under pågående läsår kan det ta upp till sex veckor för ansökan att handläggas.

Elever i förskoleklass och grundskola har rätt till skolskjuts om färdvägen till skolområdet från hemmet överstiger:

2 km för elever i förskoleklass och årskurs 1-2
3 km för elever i årskurs 3-6
4 km för elever i årskurs 7-9
Med färdväg eller skolväg menas den kortaste användbara gångvägen, cykelvägen eller bilvägen mellan hemmet och skolområdet.

Skolbussens eller skoltaxins färdväg avgör var eleven ska stiga av och på skjutsen. Längsta gångavstånd till anvisad påstigningsplats för skolskjutsen är:

2 km för elever i förskoleklass och årskurs 1-2
3 km för elever i årskurs 3-9

Det finns andra anledningar än avståndet som kan göra att ditt barn har rätt till skolskjuts. Det kan vara om färdvägen bedöms vara trafikfarlig och riskfylld utöver det normala, om eleven har en funktionsvariation som gör att hen har väsentliga svårigheter att ta sig till och från skolan, växelvist boende, om eleven har annan skola än placeringsskol eller om det finns andra särskilda omständigheter.

Elev som bor växelvis hos två vårdnadshavare, båda bosatta inom Örnsköldsviks kommun, har rätt till skolskjuts från båda föräldrarnas adresser enligt gällande regler om minst en av adresserna tillhör skolans upptagningsområde. Skolskjuts beviljas inte mellan olika kommuner.

Vid växelvis boende gäller särskilda regler för boendets omfattning. Växelvis boende ska vara ett varaktigt och fast arrangemang och barnet ska bo ungefär lika mycket hos båda föräldrarna.

Ansökan om växelvis skolskjuts görs inför varje läsår. Uppgifter om hur boendet och behovet av skolskjuts är fördelat ska lämnas in till kommunens handläggare inför varje läsår vid ansökan. Om några ändringar görs under läsåret så ska vårdnadshavare meddela skolskjutshandläggare om detta.

En särskild ansökan ska lämnas in om skolskjuts önskas för en elev som har valt en fristående skola eller en annan kommunal skola än den som kommunen har anvisat. I dessa fall har eleven rätt till skolskjuts endast om det inte medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Det betyder att skolskjutsen inte får kosta mer eller vara svårare att ordna för kommunen än vad den hade gjort om eleven gått på sin placeringsskola.

Ingen skolskjuts ordnas mellan elevens hem och fritids. Resa till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavare för.

Överenskommelse om självskjuts innebär att vårdnadshavare mot viss ersättning från kommunen tar över det dagliga ansvaret för skolskjutsen. En sådan överenskommelse kan skrivas när någon annan skolskjuts inte är möjlig. Ersättningen följer den skattefria delen av de normer som gäller för bilersättning.

När en överenskommelse om ersättning för självskjuts har gjorts, ska vårdnadshavare ansöka om bilersättning som alternativ skolskjuts för att rapportera vilka resor som gjorts och begära ersättning för dessa.

Skolskjuts anordnas efter skolans ramtider. Väntetid kan uppstå i anslutning till skolans start- och sluttider. För att skolskjutsen ska kunna samordnas på ett effektivt sätt kan vissa elever få längre väntetider än andra.

Väntetiden ska hållas på en rimlig nivå. Ambitionsnivån är att den inte överskrider 60 minuter per resa. Som start- och sluttid gäller skolans ramschematider. I väntetiden ingår inte lektionsfri tid inom skoldagen. Vid eventuella väntetider är det skolan som svarar för tillsyn.

Restider över 80 minuter per resa bör undvikas. Med restid avses den tid som det tar för eleven att resa från den anvisade hållplatsen i hemmets närhet till skolan och tvärtom.

Elever med växelvis boende och elever som valt en annan skola än placeringsskolan kan få längre res- och väntetider för att kunna utnyttja möjligheten till samåkning, eller för att kunna åka med linjetrafiken eller de ordinarie skolskjutsturerna.

Före och efter transporten

Vårdnadshavare ansvarar för elevens färd till och från anvisad på- och avstigningsplats till dess eleven klivit på och efter att eleven klivit av skolskjutsen. Vårdnadshavare ansvarar för att eleven förbereds och övas på att klara av skolvägen på ett så säkert sätt som möjligt.

Vårdnadshavare har ansvar för att eleven kommer i god tid till anvisad påstigningsplats. Om eleven missar skolskjutsen till skolan är det vårdnadshavare som har ansvar för att eleven kommer till skolan. Endast i de fall där eleven på grund av undervisning missat hemskjuts är det skolans skyldighet att ordna hemtransport för eleven.

Under transporten och vid skolan

Under resan är det entreprenören och föraren som ansvarar för elevens säkerhet och att gällande trafikbestämmelser följs. När eleven anländer till skolan samt när eleven inväntar skolskjutsen efter skoltid, är det skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs.

Skolskjuts kan inte garanteras vid extrema förhållanden som svår halka. Föraren har rätt att ställa in en transport om hen bedömer att transporten inte kan genomföras på ett trafiksäkert sätt på grund av till exempel väderlek eller vägens skick. Vårdnadshavare svarar då själv för transport vid utebliven skolskjuts.

Vårdnadshavare är skyldig att i god tid avboka resa med taxi hos entreprenören om eleven inte ska åka med.