Länk till startsidan

Stöd för elev vid läs- och skrivsvårigheter - grundskolenivå

Du har rätt till ledning och stimulans i skolan för att du ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån dina egna förutsättningar och nå utbildningens mål. Rätten till extra anpassningar eller särskilt stöd för en elev som behöver det är alltså kopplad till elevens förutsättningar att nå de mål som minst ska uppnås. Den gäller oavsett om du har en diagnos eller inte och oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte. Om du som förälder eller elev har frågor och funderingar om extra anpassningar och särskilt stöd så kan skolans specialpedagog vara en hjälp. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Extra anpassningar

Om du riskerar att inte nå de mål som minst ska uppnås ska du få extra anpassningar. Extra anpassningar ska inte skrivas in i åtgärdsprogram eftersom dessa inte går att överklaga.

Om en elev får stöd i form av extra anpassningar ska detta, när det gäller årskurs 1-5, dokumenteras i elevens skriftliga individuella utvecklingsplan.

När det gäller årskurs 6-9 i grundskolan och gymnasieskolan har Skolverket inte gett några särskilda rekommendationer kring hur extra anpassningar ska dokumenteras. Detsamma gäller förskoleklassen, där varje skola har sina egna rutiner för hur de dokumenterar bedömningen av elevernas utveckling. Det är rektorn som beslutar hur dokumentationen ska se ut i dessa årskurser och skolformer.

Särskilt stöd

Om det finns farhågor om att du inte kommer att nå miniminivån på kunskapskraven, trots att du har fått stöd i form av extra anpassningar, ska rektor se till att dina behov skyndsamt utreds. Behov av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Utredningen sker i samråd med elevhälsoteamet. Där ingår specialpedagog, skolsköterska, kurator och psykolog.

Om utredningen kommer fram till att du är i behov av särskilt stöd så ska man ta fram ett åtgärdsprogram. Beslut om åtgärdsprogram kan överklagas. 

Exempel på extra anpassningar och särskilt stöd

 • Anpassningar i lärmiljön
 • Lärare får handledning av specialpedagog, kurator eller psykolog. Det kan handla om bemötande och förhållningssätt
 • Assistenthjälp vid fysiska/medicinska svårigheter. Åtgärdsprogram endast om svårigheterna kopplas till svårigheter att nå kursplanemålen
 • Samtal — skolsköterska, kurator, psykolog
 • Stöd inom klassens ram
 • Stöd av speciallärare
 • Stöd av resursperson
 • Ordinarie lärare har arbetsstunder med eleven/en grupp av elever och en annan lärare arbetar med resten av klassen
 • Smågrupper i matematik och svenska
 • Anpassad studiegång
 • Särskild undervisningsgrupp, ofta med tillhörighet i klass och delar av undervisningen i den särskilda undervisningsgruppen
 • Pedagogisk stödenhet

Om du som förälder eller elev har frågor och funderingar om extra anpassningar och särskilt stöd så kan skolans specialpedagog vara en hjälp.


Specialpedagoger grundskola

Skola

Namn

Telefon och e-post

Alne- och
Järvedskolan F-4

Gunilla
Stavre

070-191 98 99

gunilla.stavre@ornskoldsvik.se

Alneskolan 5-9

Maria Moberg

073-270 20 44

maria.moberg@ornskoldsvik.se

Anundsjöskolan 7-9

Anneli
Edblom

073-275 45 81

anneli.edblom@ornskoldsvik.se

Anundsjöskolan

Mona
Edholm

073-275 45 93

mona.edholm@ornskoldsvik.se

Banafjäl-
och Idbynskolan

Lena Hellström

073-037 00 74
lena.hallstrom@ornskoldsvik.se

Bjästaskolan F-6

Ulrica
Granqvist

073-275 56 47

ulrica.granqvist@ornskoldsvik.se

Bjästaskolan 7-9

Lisa
Engström

072-242 48 70

lisa.engstrom@ornskoldsvik.se

Domsjöskolan

Lena
Mattsson

070-190 62 03

lena.mattsson@ornskoldsvik.se

Geneskolan

Cecilia SundbergBirgitta
Boberg

073-805 60 95

cecilia.sundberg@ornskoldsvik.se


072-518 02 56

birgitta.boberg@ornskoldsvik.se

Haffstaskolan, Mycklingskolan

Åsa Snäll Vestin

073-270 20 15

asa.snall.vestin@ornskoldsvik.se

Husumskolan F-9

Marie
Westerlund

073-093 80 10

marie.a.westerlund@ornskoldsvik.se

Hållängetskolan

Linda Lidström

073-029 09 50

linda.a.lidstrom@ornskoldsvik.se

Höglandskolan F-6

Åsa Sundström

076-106 32 77

asa.a.sundstrom@ornskoldsvik.se

Höglidenskolan

Helén
Lindholm

073-275 40 05

helen.lindholm@ornskoldsvik.se

Köpmanholmen-
och Sidensjöskolan

Åsa Norén

073-053 87 80
asa.noren@ornskoldsvik.se

Själevadskolan F-6

Irene
Lindberg

072-513 99 60

irene.lindberg@ornskoldsvik.se

Själevadskolan 7-9

Gulla
Schornack

073-041 36 60

gulla.schornack@ornskoldsvik.se

Sundskolan

Ellinor
Källström

070-350 39 34

ellinor.kallstrom@ornskoldsvik.se

Sörlidenskolan F-6

Ingrid
Norman

070-271 84 32

ingrid.norman@ornskoldsvik.se

Sörlidenskolan F-6

Jessica
Hannemann

072-224 83 32

jessica.hannemann@ornskoldsvik.se

Ängetskolan F-3

Laila
Strömberg

073-270 49 69

laila.stromberg@ornskoldsvik.se

Ängetskolan 4-9

Ann
Johansson

072-732 41 89

ann.johansson@ornskoldsvik.se

Örnsköldskolan

Anna
Thelin

076-104 76 33
anna.thelin@ornskoldsvik.se