Länk till startsidan

Stöd för elev vid kränkning - grundskolenivå

Alla barn, elever och studerande har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från kränkande behandling. Därför finns det bestämmelser om att förskolan och skolan måste förebygga och motverka diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande behandling och mobbning och arbeta för att alla i skolan ska ha lika rättigheter och möjligheter. Alla förskolor, skolor och fritidshem ska jobba enligt den plan mot diskriminering och kränkande behandling som finns för Örnsköldsviks kommun. Kontakta personal på skolan om du vill veta mer om hur just ditt barns skola jobbar med detta.

Om du märker eller funderar på om ditt barn är utsatt för kränkande behandling så kan du vända dig till skolans personal eller rektor.

 

Vårt främjande arbete

Målet med skolans främjande arbete är att skapa en trygg och tillitsfull arbetsmiljö för alla elever och all skolpersonal, där alla elever har maximala möjligheter att lära och utvecklas. Syftet är att personal och elever både i ord och handling ska visa respekt för allas lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det främjande arbetet pågår alltid och utan att något särskilt har hänt.

Vårt förebyggande arbete

Syftet med det förebyggande arbetet är att avvärja risker för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling. Som grund för arbetet ligger regelbundna kartläggningar av de risker för sådant som finns i den egna verksamheten. Målet är att genomföra förebyggande insatser med utgångspunkt i den egna verksamhetens identifierade styrkor och svagheter. Det förebyggande arbetet är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och ska involvera alla.

Personal som elever och vårdnadshavare kan vända sig till

Pedagoger, elevhälsa och rektor

Rutiner för att utreda, åtgärda och följa upp trakasserier, sexuella trakasserier kränkande behandling och mobbning

Vid kännedom om att elev kan ha blivit utsatt för någon typ av kränkande behandling av vuxen i samband med verksamheten ansvarar rektor för att skriva kränkningsanmälan, utreda, åtgärda och följa upp. I annat fall följs rutinen nedan:

Steg 1: Vi gör en kränkningsanmälan. Anmälan görs digitalt.

Det är själva händelsen som anmäls, inte någon elev.

Steg 2: Vi utreder, åtgärdar och följer upp.

Varje ärende är unikt och alla insatser som görs måste anpassas efter rådande förutsättningar. Vi pratar med elev som anser sig ha blivit utsatt, och några till för att allsidigt belysa vad som inträffat. Vi tar reda på om det förekommer konflikt, kränkning, trakasserier, sexuella trakasserier eller mobbning, eller om det handlade om något annat.

  • Vid konflikt: Vi tar reda på om det finns behov av medling.
  • Vid kränkning, trakasserier eller sexuella trakasserier: Vi förklarar för den som utsatt att vi har nolltolerans och informerar om vad detta innebär, vi är tydliga med att detta inte ska ske igen, informerar vårdnadshavare till utsatt och utsättare. Vi följer upp och säkerställer att kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier upphört.
  • Vid mobbning: Vi håller ett allvarsamt samtal med utsättare, berättar att vi vet vad som hänt, att beteendet är oacceptabelt och inte ska ske igen. Vi gör en överenskommelse med den som utsatt där det framgår att vi är överens om att detta inte ska ske igen och vilka åtgärder som vidtas samt kontaktar vårdnadshavare till utsatt och utsättare. Vilka åtgärder som behöver vidtas beror på vad utredningen i det enskilda fallet visar. Det kan behövas åtgärder både på individ- och gruppnivå.

Vi följer upp vid ett flertal tillfällen för att säkerställa att kränkande behandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller mobbning upphört. Vid behov lämnas ärendet över till trygghetsteam eller motsvarande genom rektor. Ärendet avslutas när uppföljningarna visat att kränkning, trakasserier, sexuella trakasserier eller mobbning upphört. Vi återkopplar till vårdnadshavare till utsatt och utsättare.

Steg 3: Vi återkopplar till rektor och huvudman vad utredningen visat och vilka åtgärder som vidtagits.

Klagomålshantering

Skulle du inte bli nöjd efter att ha pratat med personalen och/eller rektorn finns det olika sätt att skicka in klagomålet.