Länk till startsidan

Ordningsregler för trygghet och studiero

Alla skolor ska enligt skollagen ha ordningsregler och du som elev är delaktig i att utarbeta dessa. Ordningsreglerna finns för att upprätthålla studiero och en trygg lärmiljö. Som elev är det viktigt att du känner till ordningsreglerna. Rektor är den som har ansvar för att ordningsregler finns och för skolans arbete med ordningsreglerna. Skolans ordningsregler kan kompletteras med klassrumsregler som din klass själv tar fram utifrån vad som är relevant för er. Ordningsreglerna som skolan och ni i klassen tar fram ska grunda sig på bland annat på skollagen. Det är meningen att ordningsreglerna ska ge vägledning för dig som elev, alla vuxna i skolan samt för föräldrar om situationer i skolan.

Kränkande behandling

Lärare och annan personal har en skyldighet att anmäla kränkande behandling som de har sett eller fått kännedom om till rektorn. Denne ska i sin tur anmäla detta till huvudmannen. En utredning kring den anmälda händelsen inleds. Åtgärder vidtas utifrån vad utredningen visar. (Skollagen 2010:800 6 kap § 10)

Skolplikt

Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. (Skollagen 2010:800 7 kap § 20) Om en elev i grundskolan eller grundsärskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska elevens ansvarige lärare se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. (Skollagen 2010:800 7 kap § 17) Frånvaron förs in på terminsbetyget.

Ordning

Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. Det kan även beslutas kring utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål. (Skollagen 2010:800 kap 5 §§ 6–23)

Besökare

Skolan är inte en allmän plats där vem som helst får vistas. Om besökare kommer till skolans område utan tillstånd kommer de att avvisas och vårdnadshavare till den elev som bjudit hit besökaren kommer kontaktas. Skolan vill vara öppen för föräldrar.

Elektronisk utrustning

Eleven tar med sin mobiltelefon och annan elektronisk utrustning på eget ansvar till skolan. Det innebär att skolan inte ersätter ifall denna utrustning går sönder under skoltid. Elektronisk utrustning får inte vara störande för utbildningen. Eleven skall lämna elektronisk utrustning till läraren om läraren bestämmer så. Rektorn eller en lärare får omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten. (Skollagen 2010:800 kap 5 § 22).

I grundskolans årskurs 4–9 har eleverna ansvar för den dator som lånats ut, om datorn går sönder kan elev vända sig till klassläraren som ger eleven en blankett, som lämnas ifylld till IT-ansvariga. Ovarsam hantering kan medföra avgift för att ersätta dator.

Foto och film

Det är ej tillåtet att ta bilder av andra personer inom skolans område utan deras medgivande.