Länk till startsidan

Elevhälsoteam

Om ditt barn eller du som elev behöver extra stöd i skolan, finns skolsköterskor, skolläkare, psykologer, kuratorer, studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger som kan vara till hjälp. Tillsammans bildar de elevhälsan och arbetar även förebyggande. Elevhälsan arbetar tillsammans med annan personal på skolan i elevhälsoteam för att elever ska ha så bra förutsättningar som möjligt för att uppnå utbildningens mål.

Du har rätt att gå till elevhälsan tills du har gått ut gymnasiet. Att besöka elevhälsan på lektionstid ger inte ogiltig frånvaro.

Ibland kan man vilja ha stöd under en längre peiod. Då kan du få träffa skolsköterskan, skolkuratorn eller skolpsykologen ett visst antal gånger.

Alla som jobbar i elevhälsan har tystnadsplikt. Det innebär att personalen i normalfallet inte får berätta om eller lämna ut uppgifter om en elev. Om det finns misstanke om att ett barn upp till 18 år far illa eller riskerar att fara illa har alla som arbetar inom skola, polis, hälso- och sjukvård en skyldighet enligt lag att anmäla till socialtjänsten.

Av skolsköterskan kan du få hjälpa med hälsoundersökningar, vaccinationer och syn- och hörselundersökningar. Du kan kontakta skolsköterskan eller gå till skolsköterskan med det mesta som påverkar hur du mår, är ledsen eller bara vill prata. Skolsköterskan ger råd och stöd om exempelvis hälsa, sömn, kost och stress till enskilda elever, elever i grupp och till alla i skolan. Skolsköterskan kan också hjälpa till med enklare besvär. Det kan till exempel vara om du ramlar och slår sig under skoltid, har ont i huvudet eller har hudutslag. Ibland hänvisar skolsköterskan vidare, till hälsocentralen. Är du sjuk, har ont i halsen, feber eller ont i örat ska du besöka till exempel en hälsocentral.

Till skolkuratorn kan du vända dig om du vill prata med någon om hur du mår och har det. Det kan vara saker både i och utanför skolan, på fritiden eller hemma. Du kan även få råd och stöd kring bidrag som rör skolan. Kuratorn kan också ge stöd i mindre grupper, till exempel i en enskild klass.

Av specialpedagog kan du få råd och stöd för att klara målen i skolan om du har svårt med skolarbetet.

Skolläkaren kan göra hälsoundersökningar och utredningar, till exempel på grund av någon sjukdom, något hälsoproblem eller någon funktionsvariation som gör att elever behöver stöd för att klara skolan. Det kan till exempel vara om du har koncentrationssvårigheter, språksvårigheter eller inlärningssvårigheter som kan behöva utredas inom specialistvården.

Av skolpsykologen kan du få hjälp om du mår dåligt, till exempel har ångest eller känner dig nedstämd. Hen kan också göra utredningar. Till exempel för att ta reda på om du har svårt att koncentrera dig eller har någon funktionsvariation som gör att du behöver extra stöd i skolan.

Med hjälp av en studie- och yrkesvägledare får du stöd och en personlig vägledning för att fatta ett bättre beslut om dina studier och information om yrkeslivet. Boka gärna tid för ett personligt möte när du har funderingar kring studie- och yrkesval.

Arken är en särskild undervisningsgrupp inom grundskolans årskurser 6-9 för att förstärka hemskolans insatser. Undervisningslokalerna ligger belägna på Folkparksgatan 6D i centrala Örnsköldsvik. På Arken arbetar pedagoger med goda kunskaper inom neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar, NPF. De erbjuder en anpassad studiegång där ett individanpassat arbetssätt är i fokus.

Arken vänder sig till elever inom grundskolan som i hög grad har behov av anpassning för att nå uppställda mål och som inte kunnat tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen på hemskolan. Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp Arken fattas av rektor på elevens skola. Under placeringstiden har undervisningsgruppens pedagoger nära kontakt med elevens hemskola.