Länk till startsidan

Elevhälsa för skolelever

Bra att veta

Du som elev har rätt till en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. En trygg lärmiljö handlar bland annat om att elever trivs i skolan.

Du har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i din kunskapsutveckling utifrån dina förutsättningar. Det har alla elever. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd.

Örnsköldsviks kommuns skolor har rutiner för att utreda, åtgärda och följa upp trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande behandling och mobbning. När barn och elever känner sig utanför, inte blir respekterade eller av andra anledningar inte mår bra påverkas förutom hälsan även lärandet. Det finns en tydlig koppling mellan en god studiemiljö och låg förekomst av kränkningar. Att du känner dig trygg och trivs i skolan är en förutsättning för att du ska lära dig och utvecklas.

På din skola ska det finnas ordningsregler. Det ska alla skolor ha enligt skollagen. Ordningsregler finns för att upprätthålla studiero och en trygg lärmiljö.

Skolan räknas som en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser inom kommunen och skall vara rök-, alkohol- och drogfri. Skolan har nolltolerans mot droger. Skolans lokaler, skolgård inklusive skolområdet utomhus ska vara en drogfri miljö.

Bestämmelser om arbetsmiljö finns också i arbetsmiljölagen. Den lagen gäller för både dig som elev och personalen i skolan. Arbetsmiljön på hela skolan, inklusive skolgården, ska vara säker och ingen ska riskera att skada sig eller utsättas för hot och våld.

Elevhälsan med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser finns för skolans elever. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elever i årskurs 6 till och med gymnasiet kan även kontakta sin skolkurator via appen Allbry. Du hittar den där appar finns. Via Allbry kan du som elev chatta med skolkuratorn på din skola, ställa kortare frågor samt boka tid.

Om du har behov av stöd i skolan, av till exempel elevhälsan, innebär det ibland att du och dina vårdnadshavare även har kontakt med flera andra verksamheter, till exempel Regionens barn och ungdomspsykiatri (BUP) eller habilitering, kommunens socialtjänst, med flera. Samordningen kring insatserna ligger hos verksamheterna och inte hos dig som elev eller dina vårdnadshavare. Detta sker bland annat via så kallad samordnad vårdplanering (SIP).

Kontakt

Välkommen att kontakta elevhälsan via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.