Viktig information om coronapandemin

Stöd i hälsa, studiero och trygghet för gymnasieelever

Bra att veta

Alla elever har rätt till en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. En trygg lärmiljö handlar bland annat om att elever trivs i skolan.

Örnsköldsviks kommuns skolor har rutiner för att utreda, åtgärda och följa upp trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande behandling och mobbning. När elever känner sig utanför, inte blir respekterade eller av andra anledningar inte mår bra påverkas förutom hälsan även lärandet. Det finns en tydlig koppling mellan en god studiemiljö och låg förekomst av kränkningar. Att elever känner sig trygga och trivs i skolan är en förutsättning för att eleverna ska lära sig.

Alla skolor ska enligt skollagen ha ordningsregler. De finns för att upprätthålla studiero och en trygg lärmiljö.

Bestämmelser om arbetsmiljö finns också i arbetsmiljölagen. Den lagen gäller för både elever och personal i skolan. Arbetsmiljön på hela skolan, inklusive skolgården, ska vara säker och ingen ska riskera att skada sig eller utsättas för hot och våld.

Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd.

Elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser finns för skolans elever. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

När en elev har behov av stöd i skolan, av till exempel elevhälsan, innebär det ibland att vårdnadshavare och eleven även har kontakt med flera andra verksamheter, till exempel Regionens barn och ungdomspsykiatri (Bup) eller habilitering, kommunens socialtjänst, med flera. Följden kan bli

  • Att det ibland kan vara otydligt vilken verksamhet som ska ge hjälpen
  • Att föräldrar eller eleven själv får lägga mycket tid och kraft på att samordna och förmedla information mellan de olika verksamheterna
  • Att olika verksamheter ibland drar åt olika håll

Om du som elev eller vårdnadshavare önskar ett möte där alla deltar eller önskar mer information om hur vi kan samverka kring dig eller ditt barn är du välkommen att höra av dig till någon i elevhälsan via kontaktcenter.

Kontakt

Kontakta skolsköterska och övrig elevhälsopersonal via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2

Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan

Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15)