Länk till startsidan

Stöd för elev vid läs- och skrivsvårigheter - gymnasienivå

Av specialpedagog eller speciallärare kan du få råd och stöd för att nå målen i skolan om du har svårt att läsa och skriva. De kan till exempel hjälpa dig att se hur dina svårigheter ser ut och föreslå rätt sorts träning och stöd.

Du kan även få stöd i att hitta sätt för att kompensera kunskapsinhämtning och i hur du redovisar dina kunskaper, till exempel att lyssna på texter istället för att läsa och att erbjudas alternativ till att skriva.

Extra anpassningar

En elev som riskerar att inte nå de mål som minst ska uppnås ska få extra anpassningar. Extra anpassningar ska inte skrivas in i åtgärdsprogram eftersom dessa inte går att överklaga.

Om en elev får stöd i form av extra anpassningar ska detta, när det gäller årskurs 1-5, dokumenteras i elevens skriftliga individuella utvecklingsplan.

När det gäller årskurs 6-9 i grundskolan och gymnasieskolan har Skolverket inte gett några särskilda rekommendationer kring hur extra anpassningar ska dokumenteras. Detsamma gäller förskoleklassen, där varje skola har sina egna rutiner för hur de dokumenterar bedömningen av elevernas utveckling. Det är rektorn som beslutar hur dokumentationen ska se ut i dessa årskurser och skolformer.

Särskilt stöd

Om det finns farhågor om att en elev inte kommer att nå miniminivån på kunskapskraven, trots att eleven har fått stöd i form av extra anpassningar, ska rektor se till att elevens behov skyndsamt utreds. Behov av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Utredningen sker i samråd med elevhälsoteamet. Där ingår specialpedagog, skolsköterska, kurator och psykolog.

Om utredningen kommer fram till att eleven är i behov av särskilt stöd så ska man ta fram ett åtgärdsprogram. Beslut om åtgärdsprogram kan överklagas.

Exempel på extra anpassningar och särskilt stöd

 • Anpassningar i lärmiljön
 • Lärare får handledning av specialpedagog eller konsultation av kurator, psykolog. Det kan handla om bemötande och förhållningssätt
 • Assistenthjälp vid fysiska/medicinska svårigheter. Åtgärdsprogram endast om svårigheterna kopplas till svårigheter att nå kursplanemålen
 • Samtal — skolsköterska, kurator, psykolog
 • Stöd inom klassens ram
 • Stöd av speciallärare
 • Stöd av resursperson
 • Ordinarie lärare har arbetsstunder med eleven/en grupp av elever och en annan lärare arbetar med resten av klassen
 • Smågrupper i matematik och svenska
 • Anpassad studiegång
 • Särskild undervisningsgrupp, ofta med tillhörighet i klass och delar av undervisningen i den särskilda undervisningsgruppen
 • Pedagogisk stödenhet

Om du som förälder eller elev har frågor och funderingar om extra anpassningar och särskilt stöd så kan skolans specialpedagog vara en hjälp.


Specialpedagoger gymnasiet och gymnasiesärskolan

Skola

Namn

Telefon och e-post

Gymnasiesärskolan

Moniqa E
Lindgren

0660-888 45

moniqa.e.lindgren@ornskoldsvik.se

Nolaskolan

Barn- och fritidsprogrammet

Ekonomiprogrammet

Ann-Louise
Säfström

0660-889 49

ann-louise.safstrom@ornskoldsvik.se

Nolaskolan

Estetiska programmet
Språkintroduktionsprogrammet

Annika
Axling

0660-889 49

annika.axling@ornskoldsvik.se

Nolaskolan

Samhällsvetenskapsprogrammet

Bernice
Rehnman

0660-883 03

bernice.renman@ornskoldsvik.se

Nolaskolan
Naturvetenskapsprogrammet

Hantverksprogrammet, inriktning
frisör

Kristina
Borg

0660-889 49

kristina.borg@ornskoldsvik.se

Parkskolan

Ingalill
Forsberg

0660-883 88

ingalill.forsberg@ornskoldsvik.se