Länk till startsidan

Stöd för elev vid kränkning - gymnasienivå

Sedan 1 april 2006 har skolan fått tydligare skydd för elevernas arbetsmiljö vad gäller diskriminering och kränkande behandling. Det innebär nolltolerans mot kränkande behandling/mobbning och diskriminering, men också ett aktivt arbete för likabehandling. Skyddet har stärkts ytterligare i den nya Skollagen, som trädde i kraft 1 juli 2011.

I arbetet ingår att varje verksamhet ska ha en lokal likabehandlingsplan som ska genomarbetas årligen. I planerna ska det tydligt framgå hur skolan arbetar för elevernas lika värde och hur eleverna ges en trygg miljö. Verksamheternas individuella planer kommer att följas upp varje år av bildningsförvaltningen.

Större krav på verksamheterna

Förutom att varje verksamhet ska ha tillgång till en plan ifall trakasserier, diskriminering och kränkande behandling skulle uppstå, så ska de även arbeta aktivt med förebyggande åtgärder och aktiviteter. Det kan röra sig om att på olika sätt tydliggöra skolans ståndpunkt i frågorna och skapa möten för dialog. Men det kan även handla om att se över den fysiska miljön i form av lokaler och utrymmen som kan upplevas som otrygga.

Delaktighet i planarbetet

I de riktlinjer som varje skola får understryks även hur viktigt det är att eleverna, personalen och vårdnadshavarna är delaktiga i själva planarbetet. Likaså att skolan ser till att det finns återkommande möjligheter att reflektera kring normer, värderingar och relationer.

Vårt främjande arbete

Målet med skolans främjande arbete är att skapa en trygg och tillitsfull arbetsmiljö för alla elever och all skolpersonal, där alla elever har maximala möjligheter att lära och utvecklas. Syftet är att personal och elever både i ord och handling ska visa respekt för allas lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det främjande arbetet pågår alltid och utan att något särskilt har hänt.

Vårt förebyggande arbete

Syftet med det förebyggande arbetet är att avvärja risker för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling. Som grund för arbetet ligger regelbundna kartläggningar av de risker för sådant som finns i den egna verksamheten. Målet är att genomföra förebyggande insatser med utgångspunkt i den egna verksamhetens identifierade styrkor och svagheter. Det förebyggande arbetet är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och ska involvera alla.

Personal som elever och vårdnadshavare kan vända sig till

Rektor, mentor, lärare eller elevhälsans personal

Rutin för att utreda, åtgärda och följa upp trakasserier, sexuella trakasserier kränkande behandling och mobbning

Steg 1: Då elev upplever sig kränkt eller då elev eller personal uppmärksammar att någon elev utsätts för kränkande behandling gör vi en kränkningsanmälan. Anmälan görs digitalt. Det är själva händelsen som anmäls, inte någon elev.

Steg 2: Vi utreder, åtgärdar och följer upp.

  • Samtal enskilt med den utsatte. Berörd mentor/lärare ansvarar för inledande utredning och dokumentation om elev kränker elev.
  • Skolkurator ansvarar därefter för fortsatt utredning och dokumentation i samverkan med berörd mentor/lärare.
  • Rektor informeras om att utredning sker.
  • Vårdnadshavare ska alltid kontaktas för omyndig elev. Vid behov kontaktas även vårdnadshavare till myndig elev efter överenskommelse med eleven.
  • Samtal enskilt med den/de som kränker.
  • Vi kommer överens om åtgärder.
  • Uppföljningssamtal med berörda parter var för sig.
  • Om inte åtgärderna leder till önskad effekt kontaktas rektor för fortsatt handläggning.

OBS! Alla som arbetar i skolan är skyldiga att anmäla om de får kännedom om att elev upplever sig vara kränkt eller att någon elev utsatts för kränkande behandling.

Rektor/verksamhetschef ansvarar för utredning och dokumentation om personal diskriminerar eller kränker elev eller om elev diskriminerar eller kränker personal.

Vid händelse som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska Arbetsmiljöverket underrättas.

Steg 3: Vi återkopplar till rektor och verksamhetschef vad utredningen visat och vilka åtgärder som vidtagits.

Klagomålshantering

Skulle du inte bli nöjd efter att ha pratat med personalen och/eller rektorn kan du lämna klagomål, synpunkt eller överklaga beslut.