Länk till startsidan

Starta verksamhet

Bra att veta

Godkännande för att bedriva fristående verksamhet regleras i Skollagen 2 kapitlet, 5 § och 25 kapitlet 10 §.

  • För att starta en fristående grundskola eller gymnasieskola behöver du tillstånd från Skolinspektionen.
  • Om du vill starta en fristående förskola eller fritidshem behöver du godkännande från bildningsnämnden, Örnsköldsviks kommun.
  • Om du vill starta pedagogisk verksamhet kan du ansöka om godkännande för rätt till bidrag för den verksamheten av bildningsnämnden, Örnsköldsviks kommun.

En förutsättning för godkännande och ekonomiskt bidrag är att gällande föreskrifter följs. Med föreskrifter avses samtliga gällande regler i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för den aktuella typen av verksamhet. Bildningsförvaltningens riktlinjer för enskilda huvudmän ska följas. Riktlinjerna förtydligar hur aktuella föreskrifter omsätts i verksamheten.

För att få del av information som är viktig att känna till behöver du läsa på flera myndigheters webbplatser. Örnsköldsviks kommuns webbplats beskriver främst lokala riktlinjer.

Handläggningsärendets gång

Ansökan handläggs av bildningsförvaltningen. Efter en första genomgång av ansökan kan handläggaren begära in kompletterande uppgifter. Strävan är att svar på ansökan om godkännande och rätt till bidrag lämnas inom fyra månader från det att en komplett ansökan inkommit till bildningsförvaltningen.

Ansökan

Ansökan för att starta fristående verksamhet samt ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg görs via ansökningsblanketter.

Tänk på att göra ansökan i god tid innan verksamheten beräknas starta.

Tillstånd och anmälningsskyldighet utöver skollag

Beroende av verksamhetsform och om verksamheten bedrivs i hem eller i särskild lokal (pedagogisk omsorg) behöver du ha kunskap om lagstiftning utöver skollag. Ansökan om bygglov för tilltänkt fastighet kan vara aktuellt. Rutiner för egenkontroll av inomhusmiljön och en anmälan enligt miljöbalken kan behövas. Om du ska servera mat behöver du göra en registrering enligt livsmedelslagstiftningen.

Sökande huvudman ansvarar för att inför ansökan om godkännande och rätt till bidrag kontrollera med ansvarig myndighet/instans om vilka regler som gäller för den planerade verksamheten.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.