Länk till startsidan

Stöd i hälsa och trygghet för förskolebarn

Bra att veta

Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet i förskolan. En trygg lärmiljö handlar bland annat om att barn trivs på förskolan. I lärmiljöer som fungerar bra känner sig barn bekräftade och nöjda med sig själva.

Enligt förskolans läroplan ska miljön i förskolan bland annat vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden. Miljön ska också stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Enligt skollagen ansvarar huvudmannen för att förskolebarn erbjuds en god miljö.

Örnsköldsviks kommuns förskolor har rutiner för att utreda, åtgärda och följa upp trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande behandling och mobbning. När barn känner sig utanför, inte blir respekterade eller av andra anledningar inte mår bra, kan det vara så att inte bara hälsan påverkas utan också lärandet.

I förskolan kallas teamet för barn i behov av stöd för barnhälsa. Det är förskolans motsvarighet till skolans elevhälsa.

När barn har behov av stöd i förskolan innebär det ibland att familjen har kontakt med flera olika verksamheter, till exempel Regionens barn och ungdomspsykiatri (Bup) eller habilitering, kommunens socialtjänst, med flera. Följden kan bli

  • Att det ibland kan vara otydligt vilken verksamhet som ska ge hjälpen
  • Att föräldrar får lägga mycket tid och kraft på att samordna och förmedla information mellan de olika verksamheterna
  • Att olika verksamheter ibland drar åt olika håll

Om du som vårdnadshavare önskar ett möte där alla deltar eller önskar mer information om hur vi kan samverka kring ditt barn är du välkommen att via förskolans personal eller kontaktcenter höra av dig till den specialpedagog som hör till ditt barns förskola.

Kontakt

Kontakta skolsköterska och övrig elevhälsopersonal via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.