Länk till startsidan

Avgift för barnomsorg

Kommunens avgifter för förskola, fritidshem och familjedaghem är beslutad av kommunfullmäktige och är inom ramen för riksdagens beslut om maxtaxa. Avgifterna gäller för kommunala förskolor, fritidshem och familjedaghem och några fristående förskolor.

Förändrad barnomsorgstaxa gäller från 1 januari 2023. Avgiften för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst före skatt. Högsta avgiftsgrundade inkomst före skatt är 54 830 kr per månad och hushåll.

Avgift tas ut från och med första inskolningsdagen.

Plats betalas 12 månader per år oavsett ledighet och semester. Avgift betalas för angiven tid och på inkomsten före skatt i det hushåll där barnet är folkbokförd enligt kommunens taxa. Frånvaro eller tillfällig minskning av närvarotid under semester eller annan ledighet påverkar inte avgiften.

Avgiften kan förändras om hushållets inkomst ökar eller minskar. Inkomständringar och familjeförändringar meddelar du som vårdnadshavare via servicen Ändra inkomstuppgift.

Ändras vistelsetiden ska du som vårdnadshavare lägga in den nya tiden i systemet Edlevo. Det gör du genom servicen Ändra vistelsetid. Du måste också ändra vistelsetiden i systemet Vklass.

Minst en inkomstförfrågan per år skickas ut av kommunen. Om vårdnadshavare inte besvarar denna höjs avgiften upp till maxtaxans högsta nivå. När ni lämnat inkomstuppgift kan studie-, arbetsintyg eller F-skattsedel begäras in för att styrka lämnade uppgifter.

Vid beräkning av avgift kallas det yngsta barnet för barn 1, det näst yngsta för barn 2 osv. Avgift tas ut för barn 1, barn 2 och barn 3. För barn 4 betalas ingen avgift.

Allmän förskola för barn 3-5 år

Från och med hösten det år barn fyller tre år har det rätt till allmän förskola.

Allmän förskola är en avgiftsfri verksamhet som omfattar 15 timmar per vecka. Beteckningen "allmän" syftar på att förskolan är avgiftsfri och tillgänglig för alla barn.

Verksamheten börjar 1 september och slutar 31 maj, med uppehåll för jullov.

Tiden fördelas på tre dagar per vecka, tisdag-torsdag, fem timmar per dag. Förskolor i landsbygd anpassar tiden efter lokala förutsättningar.

Betalning

Betalning sker månadsvis via faktura. Möjlighet finns att välja betalning via autogiro eller elektronisk faktura.

Delad faktura

Om fakturan ska delas mellan två vårdnadshavare används blanketten "Försäkran om betalningsansvar för barn- eller skolbarnsomsorgsavgift".

Kravhantering

Avgiften för kommunal barnomsorg skickas ut i början av varje månad. Debitering gäller för föregående månad och förfallodatumet är den sista i månaden. Om avgiften inte betalats tio dagar efter förfallodatum skickas ett inkassokrav med en avgift om 180 kronor.

Efter två obetalda avgifter kan placeringen sägas upp av kommunen.

Efter kontakt med kommunen kan en avbetalningsplan upprättas.

Om inte skulden regleras i sin helhet eller en avbetalningsplan inte upprättats inom tio dagar, räknat från senaste inkassokravets förfallodatom, avslutas placeringen omgående och ärendet skickas till kronofogden. Fullföljs inte avbetalningsplanen upphör placeringen med omedelbar verkan. Efter två obetalda avgifter kan placeringen sägas upp av kommunen.

Förskola och familjedaghem barn 1-2 år

Avgift förskola och familjedaghem barn 1-2 år.

Förskola

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3%

1 688 kr

Barn 2

2%

1 125 kr

Barn 3

1%

564 kr

Förskola och familjedaghem barn 3-5 år

För barn 3-5 år som abonnerar på plats året om, reduceras avgiften upp till 15 timmar från 1 sep det år barnet fyller 3 år. Detta enligt rätten till Allmän förskola. För barn som endast har allmän förskola, dvs 15 timmar/vecka, under perioden 1 september - 31 maj debiteras ingen avgift.

Avgift förskola och familjedaghem barn 3-5 år.

3-5 åringar

Högst

Barn 1

1 266 kr

Barn 2

844 kr

Barn 3

411 kr

Fritidshem för skolbarn 6 – 13 år

Avgift fritidshem för skolbarn 6-13 år

Fritidshem

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2%

1 125 kr

Barn 2

1%

563 kr

Barn 3

1%

563 kr


Avgift för skolbarn gäller fr om 1 augusti det år barnet fyller 6 år.

Avgift för lovplats

Vi erbjuder vårdnadshavare att söka tillfällig plats på fritidshem vid behov under skollov. Avgift betalas för antal bokade dagar.

Avgift för lovplats

Antal dagar

Avgiftsdel

Högsta kostnad

1-5 dagar

1/4 månadsavgift

högst 281 kr

6-10 dagar

1/2 månadsavgift

högst 563 kr

11-22 dagar

Hel månadsavgift

högst 1 125 kr