Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Avgift för barnomsorg

Kommunens avgifter för förskola, fritidshem och familjedaghem är beslutad av kommunfullmäktige och är inom ramen för riksdagens beslut om maxtaxa. Avgifterna gäller för kommunala förskolor, fritidshem och familjedaghem och några fristående förskolor.

Förändrad barnomsorgstaxa gäller från 1 januari 2020. Avgiften för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst före skatt. Högsta avgiftsgrundade inkomst före skatt är 50340 kr per månad och hushåll.

Avgift tas ut i och med första inskolningsdagen.

Plats betalas 12 månader per år oavsett ledighet och semester. Avgift betalas för angiven tid och på inkomsten före skatt i det hushåll där barnet är folkbokförd enligt kommunens taxa. Frånvaro eller tillfällig minskning av närvarotid under semester eller annan ledighet påverkar inte avgiften.

Avgiften kan förändras om hushållets inkomst ökar eller minskar. Inkomständringar och familjeförändringar ska vårdnadshavare anmäla till bildningsförvaltningen. Kontakta förskoleadministrationen via kommunens växel 0660-88 000.

Minst en inkomstförfrågan per år skickas ut av kommunen. Om vårdnadshavare inte besvarar denna höjs avgiften upp till maxtaxans högsta nivå. När ni lämnat inkomstuppgift kan studie-, arbetsintyg eller F-skattsedel begäras in för att styrka lämnade uppgifter.

Vid beräkning av avgift kallas det yngsta barnet för barn 1, det näst yngsta för barn 2 osv. Avgift tas ut för barn 1, barn 2 och barn 3. För barn 4 betalas ingen avgift.

Allmän förskola för barn 3-5 år

Från och med hösten det år barn fyller tre år har det rätt till allmän förskola.

Allmän förskola är en avgiftsfri verksamhet som omfattar 15 timmar per vecka. Beteckningen "allmän" syftar på att förskolan är avgiftsfri och tillgänglig för alla barn.

Verksamheten börjar 1 september och slutar 31 maj, med uppehåll för jullov.

Tiden fördelas på tre dagar per vecka, tisdag-torsdag, fem timmar per dag. Förskolor i landsbygd anpassar tiden efter lokala förutsättningar.

Betalning

Betalning sker via pappersfaktura. Möjlighet finns att välja betalning via autogiro eller elektronisk faktura.

Delad faktura

Om fakturan ska delas mellan två vårdnadshavare används blanketten "Försäkran om betalningsansvar".

Kravhantering

Avgiften för kommunal barnomsorg skickas ut i början av varje månad. Debitering gäller för föregående månad och förfallodatumet är den sista i månaden. Om avgiften inte betalats tio dagar efter förfallodatum skickas ett inkassokrav med en avgift om 180 kronor.

Efter två obetalda avgifter kan placeringen sägas upp av kommunen.

Efter kontakt med kommunen kan en avbetalningsplan upprättas.

Om inte skulden regleras i sin helhet eller en avbetalningsplan inte upprättats inom tio dagar, räknat från senaste inkassokravets förfallodatom, avslutas placeringen omgående och ärendet skickas till kronofogden. Fullföljs inte avbetalningsplanen upphör placeringen med omedelbar verkan. Efter två obetalda avgifter kan placeringen sägas upp av kommunen.

Efter kontakt med kommunen kan en avbetalningsplan upprättas.

Om inte skulden regleras i sin helhet eller en avbetalningsplan inte upprättats inom tio dagar, räknat från senaste inkassokravets förfallodatom, avslutas placeringen omgående och ärendet skickas till kronofogden. Fullföljs inte avbetalningsplanen upphör placeringen med omedelbar verkan.

Förskola och familjedaghem barn 1-2 år

Högsta avgiftsgrundande inkomst 50 340 kr

Avgift förskola och familjedaghem barn 1-2 år.

Förskola

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3%

1 510 kr

Barn 2

2%

1007 kr

Barn 3

1%

503 kr

Förskola och familjedaghem barn 3-5 år

För barn 3-5 år som abonnerar på plats året om, reduceras avgiften upp till 15 timmar från 1 sep det år barnet fyller 3 år. Detta enligt rätten till Allmän förskola. För barn som endast har allmän förskola, dvs 15 timmar/vecka, under perioden 1 september - 31 maj debiteras ingen avgift.

Avgift förskola och familjedaghem barn 3-5 år.

3-5 åringar

Högst

Barn 1

1 133 kr

Barn 2

755 kr

Barn 3

377 kr

Fritidshem för skolbarn 6 – 13 år

Avgift fritidshem för skolbarn 6-13 år

Fritidshem

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2%

1007 kr

Barn 2

1%

503 kr

Barn 3

1%

503 kr


Avgift för skolbarn gäller fr om 1 augusti det år barnet fyller 6 år.

Avgift för lovplats

Vi erbjuder vårdnadshavare att söka tillfällig plats på fritidshem vid behov under skollov. Avgift betalas för antal bokade dagar.

Avgift för lovplats

Antal dagar

Avgiftsdel

Högsta kostnad

1-5 dagar

1/4 månadsavgift

högst 251 kr

6-10 dagar

1/2 månadsavgift

högst 503 kr

11-22 dagar

Hel månadsavgift

högst 1007 kr