Du är här:

Uppstartsmöte 27 september 2017

Onsdag 27 september hölls ett uppstartsmöte kring bidragsöversyn av det totala föreningsstödet. Under hösten 2017 kommer kultur- och fritidsavdelningen bjuda in till fler dialoger kring bidrag och stödformer. Syftet med bidragsöversynen är att se över de bidragsformer och stödnivåer som finns i dagsläget för att utreda om det är något som kan förändras för att det ska bli bättre för föreningar. Målet är att beslut ska fattas kring justeringar och förändringar under hösten 2018 och att nya bidragsregler ska vara gällande från 1 januari 2019.

Mötet inleds med kort information kring vad som är på gång inom kultur- och fritidsavdelningen. Gunnar Holmberg, tf fritidschef, informerar kring de politikområden som kultur- och fritidsavdelningen arbetar med och hur det arbetet förhåller sig till de sex grundprinciperna. Politikområdena är kulturpolitiken, ungdomspolitiken, idrottspolitiken, friluftspolitiken och politiken för det civila samhället. De sex grundprinciperna som kommunen arbetar utifrån är öppenhet och insyn, självständighet och oberoende, dialog, mångfald, kvalitet och långsiktighet.

Kultur- och fritidnämndens ordförande Anna Sundberg berättar om politikens vilja kring översyn av det totala föreningsstödet. Politikens önskemål är att bidragsregler och taxor ska utformas så att stödet fördelas på ett så likvärdigt sätt som möjligt.

Sandra Johansson, samordnare av översynsarbetet, informerar om den utredning av föreningsstödet som utvärderingsringen genomförde 2015.
Utvärderingsringen identifierar tre huvudsakliga stödformer, lokalsubventioner, verksamhetsrelaterade kontantbidrag och lokalrelaterade kontantbidrag.

Diagram över bidragsfördelning uppdelat i lokalsubventioner, verksamhetsrelaterade och lokalrelaterade bidrag

Det kommunala stödet utgår till ett brett spann av föreningskategorier, idrottsföreningar, handikappföreningar, studieförbund, kulturföreningar och pensionärsföreningar för att nämna några. Totalt är det 16 olika föreningskategorier som får stöd i dagsläget.

Utvärderingsringen föreslår att översynsarbetet fokuserar på enkelhet och tydlighet, taxor (lokalsubventioner) och stödet till föreningar som äger egna lokaler och anläggningar.

Deltagarna på mötet delades sedan in i grupper och diskuterade vad som fungerar bra med nuvarande stöd och system och vad som fungerar mindre bra med nuvarande stöd samt vilka förväntningar som finns på den fortsatta processen.
Sammanfattningsvis så finns det en hel del som fungerar bra och väldigt mycket som kan utvecklas och förbättras. 

Sådant som fungerar bra

 • Att det satsas på ungdomar (26)
 • Bra kontakt/personer (12)
 • Lätt att söka bidrag (10)
 • Bra på att hjälpa (7)
 • Lätt att få kontakt med förvaltningarna och personer där (6)
 • Subventioner och lokalkostnad (5)
 • Personliga besök av kommunens representanter (5)
 • Utbildningsbidrag (4)
 • LOK stödet (2) 
 • Bra dialog (2) 
 • Bra med de fasta beloppen (2) 
 • Verksamhetsbidrag (1) 
 • Lång tid för ansökningar 
 • Enkelt att förstå vad som ska fyllas i på blanketterna 
 • Bidragsreglerna är tydliga 
 • Handläggningstid 
 • Bra samarbete mellan kommun och föreningar vad gäller anläggningsbidraget.

Sådant som fungerar mindre bra

 • Upprustningsbidraget för lågt (21)
 • För lite pengar (20) 
 • Svårt att få guidning kring vilka bidrag som finns att söka (15) 
 • Saknas lokaler/hallar som möter behoven. Behövs fler sporthallar (6) 
 • För liten andel beviljat bidrag i förhållande till sökt (5) 
 • Glesbygd färre bidrag, tex till ungdomsverksamhet, kulturverksamhet med mera (3) 
 • Höga lokalkostnader/hyra (3) 
 • För dåligt stöd till samlingslokaler (3) 
 • Orättvist system (lokaler/hyra) (2) 
 • Inget specifikt bidrag att söka för att få hjälp med arbete och maskiner för delar som enskilda föreningar inte mäktar med. Tex lufta spelplaner, röja spår, punktinsatser inför evenemang. (2) 
 • Medlemsbidrag per 31/12, barn och unga som varit med halva året ges inget bidrag för (2) 
 • Otillgänglighet (1) 
 • Ett evenemang som behöver planeras långt i förväg har svårt att veta om de får bidrag eller inte, förhandsbesked önskas. (1) 
 • Maskinbidragen håller låg nivå, godtyckligt vem som får (1)
 • Eftersom bidragen baseras på föregående års siffror kan verksamhet som startar i tex september behöva vänta väldigt länge på bidraget. (1)
 • Kortsiktigt ekonomiskt stöd, planering för flera år (1) 
 • Sen återkoppling på ansökningar (1) 
 • Viss svårighet att få kontakt med rätt person 
 • Blankett systemet måste utföras enklare 
 • Kortare handläggningstider 
 • Samordning av bidrag 
 • Kommunen bör tillhandahålla vaktmästare, samordning, maskiner
 • Vissa stoppdatum inte anpassade för säsongsidrott – förslag två datum
 • Handläggningstid 
 • Återkoppling 
 • Samverkansmöten på dagtid – Borde vara på kvällstid (inte i så stor utsträckning kultur och fritid) 
 • Inte användarvänliga e-blanketter 
 • Inte jämlikt mellan tjejer och killar 
 • Svårt när man blandar olika sporter i samma lokaler, kan ej låta redskap stå framme, smutsigt med mera

Förväntningar på den fortsatta processen

 • Att den är transparent och bra kommunikation, kontinuerlig information
 • Täta möten
 • Möten som är målgruppsinriktade föreningar med liknande intressen kan träffas och diskutera.
 • Kunna guida föreningar kring vilka bidrag som finns att söka. Skicka ut information kring möjliga bidrag för föreningen att söka.
 • Att politiska beslut grundas på fakta, värdegrunder och policy
 • Att bidragsreglerna är långsiktiga så föreningar kan planera verksamhet
 • Få hjälp med bidragsansökningar eller bli lotsad av kunniga personer
 • Rättvis fördelning av bidrag
 • Utbildning kring hur och vilka bidrag som kan sökas
 • Enklare ansökningsrutiner
 • Snabbare handläggningstider
 • Flera ansökningstillfällen per år och i vissa typer av bidrag löpande ansökningar
 • Möjlighet att ange särskilda skäl vid ansökan. Exempelvis har små föreningar svårt att få ihop antalet ungdomar och träffar.

Sidan uppdaterades

2018-11-29

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Sandra Johansson
0660 881 12
Skicka e-post