Dialogmöten 2017

Under hösten 2017 hölls tretton dialogmöten gällande det kommunala stödet till föreningar. Vi har fått in värdefulla synpunkter och tankar som tillsammans med tidigare utredningar kommer att ligga till grund för översynen av det totala kommunala stödet till föreningar som genomförs. Översynen beräknas vara klar 1 januari 2019 då de nya bidragsreglerna ska börja gälla.

Vår dialog med föreningslivet kommer att fortsätta under våren 2018 och från samtliga dialogträffar har en referensgrupp utsetts och dessa kommer att fungera som bollplank under vårens arbete.

Vi har även skickat ut en enkät till samtliga idrottsföreningar eftersom dialogmötena som gällde stödet till idrottsföreningar inte var så välbesökta.

Sammanfattningen kring synpunkterna innehåller både sådant som kommit fram under dialogmötena och synpunkter som kommit in i vårt webbformulär. Sammanfattningen hittar du här nedanför eller läs sammanfattning från dialogmötena i PDF-fomat.PDF

Vi vill tacka alla er som tagit er tid att delta på dialogmötena och som har bidragit med tankar och idéer kring hur det kommunala stödet till föreningar eventuellt kan förändras för att föreningslivet i Örnsköldsvik ska fortsätta att utvecklas.

Insamlade synpunkter under dialogmöten hösten 2017

Verksamhetsrelaterade bidrag

Sammankomstbidrag - idrottsföreningar

- Fundera över om det går att införa ett förstärkningsbidrag för de som har många ledare per sammankomst. Många ledare per sammankomst bör premieras.
- Sammankomstbidraget bör vara högre för de mellan 11-25 år.
- Titta över ålderspannet, önskemål finns om att få sammankomstbidrag för de under 7 och över 25 år.
- Förtydliga att det kommunala sammankomstbidraget inte är detsamma som det statliga LOK-stödet. Upplevs lätt att blanda ihop.
- Önskemål om bättre kommunikation mellan idrott online och kommunens sammankomstbidrag.

Medlemsbidrag – Pensionärs-, ungdoms- och handikappföreningar

- Höja medlemsbidraget för pensionärer, behålla maxtaket på 11 000 kr per förening.
- Önskemål om att sänka åldern för att vara bidragsberättigad.
- Höja medlemsbidraget för handikappföreningar, deras viktigaste bidrag.
- Handikappföreningarna har behov av ökat stöd för att kunna anställa kanslist.
- Önskemål om att kunna få anläggningsstöd för egenägd lokal.

Ledarutbildningsbidrag

- Önskemål om att utbildningsbidraget är beroende av målgruppen och inte av föreningens storlek som idag.

Transportbidrag – Handikappföreningar

- Transportbidraget bör villkoras och enbart täcka resor som är föreningskopplade samt inom exempelvis 20 mils avstånd.

Basbidrag – Kulturarvsföreningar

- Bidraget bör definieras. Vad ska det täcka?
- Basbidraget bör vara samma för alla kulturarvsföreningar, oavsett om de sysslar med industrihistoria eller inte.

Bidrag till studieförbund

- Vill anpassa bidraget till folkbildningsrådets modell. Eventuellt diskutera om att lyfta in något ytterligare förstärkningsbidrag än till de med funktionsnedsättning som folkbildningsrådet har.

Anläggningsrelaterade bidrag

Anläggningsstöd

- Normerade anläggningsstödet till idrottsanläggningar är för lågt. Föreningar har svårt att få det att gå runt. Svårt med underhåll.
- Önskemål om en slitage koefficient. Det vill säga föreningar med hög nyttjandegrad och därmed stort slitage bör få ett ökat stöd.
- Skidskyttevall bör ingå i det normerade anläggningsstödet.
- Kolumn/textruta för att kunna fylla i övriga uppgifter kopplade till anläggningsstödet.
- Borde finnas ett normerat anläggningsstöd för ”övrig” verksamhetsyta.
- Anläggningsstödet ska vara procentuellt ungefär lika stort till samtliga anläggningar. Höga kostnader, högre bidrag.
- Lokaltillhandhållande föreningars normer för att vara bidragsberättigade bör ses över. Får de inte neka någon att hyra av dem? Icke-demokratiska grunder?

Upprustnngsbidrag – bidragsberättigade föreningar som äger sin egen anläggning

- Två stoppdatum för upprustningsbidraget för idrotten. Ett på våren och ett på hösten. Tydliga stoppdatum.
- Inget stoppdatum för upprustningsbidrag till kulturarvsföreningar. Vill kunna söka hela året.
- Blanketten för upprustningsbidrag till kulturarvsföreningar måste förtydligas.
- Gärna bevilja och betala ut en del av upprustningsbidraget i förtid så inte föreningar behöver ligga ute med så mycket pengar.
- Önskar bättre framförhållning hos kommunen gällande vilka upprustningar föreningar behöver göra för att kunna fördela upprustningsbidraget.
- Önskar bättre kommunikation kring vad det är som gäller. Normen upplevs idag otydlig och ibland upplevs besluten godtyckliga.

Maskinbidrag

- Ökad tydlighet kring regler för maskinbidraget, hur pengar fördelas osv.
- Två stoppdatum för maskinbidraget.
- Önskar få besked snabbt, maskiner som går sönder blir ofta akuta problem för föreningar.
- Kommunal maskinpark för uthyrning.
- Samarbete mellan kommunen och andra föreningar när det kommer till maskiner som måste hyras från exempelvis Umeå.
- Utöka budgeten för maskinbidraget.

 

Subventioner och taxor

- Utökade subventioner för handikappföreningar att hyra varmvattenbassängen.
- Borde finnas en ungdomstaxa, föreningstaxa och en övrig taxa för samtliga lokaler och anläggningar kommunen tillhandahåller.
- Tävlingsverksamhet för barn upp till 12 år bör inte bekostas.
- Differentierad taxa på Skyttis beroende på om det är under uppvärmd tid eller inte.
- Prislistan och subventioner bör på ett tydligare sätt premiera idrott i föreningsregi.
- En taxa för alla föreningar oavsett om det är barn- och ungdomsverksamhet eller vuxenverksamhet.

 

Bidrag som saknas och efterfrågas

- Stöd till föreningar med många nyanlända som ofta inte har råd att betala medlemsavgift, träningsavgift och ofta har svårigheter att hjälpa till och arbeta i föreningen också exempelvis ensamkommande.
- Något typ av materialbidrag.
- Föreningsservice innehållande: 
Hjälp för att söka andra bidrag än de från kommunen av någon som är expert på att skriva ansökningar.
Stöd och hjälp för att starta upp en ny förening.
Föreningscoach för att driva en förening.
- Någon form av uppstartsbidrag. För att föreningen ska kunna komma igång med sin verksamhet.
- Normerat stöd för att jobba med nyanlända, inte nya projekt utan i den ordinarie verksamheten.
- Införa ett bidrag till fiskepremiärer för ungdomar. Förslag på 50 % av kostnaden och max 5 000 kr i bidrag.
- Normerat bidrag för skötsel av leder, preparering av spår, isbanor m.m.

Sidan uppdaterades

2018-11-29

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Sandra Johansson
0660 - 881 12
Skicka e-post