Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Mari Boine ger ton åt samisk kultur i Örnsköldsvik

Mari Boine

Den 7 december gästar den samiska artisten Mari Boine Örnsköldsvik. Konserten arrangeras inom ramen för kommunens arbete med det förstärkta skyddet för samiska som följer av att Örnsköldsvik ingår i samiskt förvaltningsområde.

Förutom att Örnsköldsvik, sedan februari 2019, ingår i samiskt förvaltningsområde är kommunen även del i det finska förvaltningsområdet. Det innebär en stärkt ställning för de båda nationella minoriteternas språk, kultur och rättigheter.

För att samordna och säkra rätten till vitalisering av språken och tillgången till kulturen har kommunens kultur- och fritidsavdelning påbörjat ett samarbete med de nationella minoriteterna. Bland annat hålls regelbundna öppna samråd för att forma ett kalendarium för kulturaktiviteter. Vissa aktiviteter sker helt i kommunens regi medan andra genomförs i samverkan med föreningsliv och andra externa parter. Konserten med Mari Boine arrangeras i samverkan med Örnsköldsviks Folkmusikförening och Orrestaare saemien sibrie.

Konserten med Marie Boine äger rum i Nolaskolans aula, lördag 7 december, 19:00. Konserten är gratis.

Om Mari Boine
Nästan 30 år har gått sedan Mari Boine började sin karriär. Som artist och aktivist har Mari outtröttligt arbetat för erkännandet och bevarandet av samisk kultur, och att inspirera yngre generationer att vara stolta över sitt unika arv. Hennes musik bygger samisk jojk och norsk folkmusik, som mästerligt blandas med jazz, rock och pop.

Välkommen!

Om Mari Boine på sydsamiska
Mahte 30 jaepieh leah vaaseme juassah Mari Boine sov karrierem eelki. Goh artiste jïh aktiviste Mari lea tjarke barkeme saemien kultuvren jååhkesjæmman jïh vaarjelæmman, jïh orre boelvh skreejredh garmeres årrodh dej sjïere aerpien gaavhtan. Sov musihke saemien vuelieh jïh daaroen åålmegemusihkh bigkedh, mij dan mïestereligks ektede jazzine, rockine jih popine!

Buerie båeteme!

Om Mari Boine på nordsamiska
Leat fargga gollan 30 jagi dan rájis go Mari Boine álggahii karriearas. Artisttan ja aktivistan lea Mari váibbatkeahttá bargan sámi kultuvrra dovddasteami ja seailluheami váras, ja movttidahttit nuorat buolvvaid cevllohallat sin erenoamáš árbbis. Su musihkka vuođđu lea sámi luohti ja norgalaš álbmotmusihkka, juoga man son čeahpes láhkái seaguha jazzain, rockain ja popain.

Buresboahtin!


Aktuelltartikel publicerad av: Maria Strömqvist

2019-12-11