Du är här:

Vanliga frågor om trafikanordningsplan, FAQ

Klicka på en fråga för att läsa svaret:
Trafikanordningsplan är en skriftlig överenskommelse mellan väghållarmyndigheten och utföraren (t ex entreprenören, arrangören) av ett vägarbete.

Örnsköldsviks kommun är en av väghållningsmyndigheterna i kommunen, som ansvarar för att de kommunala gatorna, gång- och cykelbanor, gångbanor, gågator etc har god framkomlighet samt att vägarbetena är utmärkta enligt gällande föreskrifter, lagar och förordningar. Vägarbeten innebär att det uppstår en störning som ökar risken för olyckor och skador både för dem som arbetar på platsen och för trafikanterna.

  • Via tidigt samråd mellan sökande och berörda fastighetsägare, näringsidkare och bussbolag.
  • Via information i lokala massmedia (ortstidningar, taltidning etc).
  • Via skyltningen och anordningarna på vägarbetsplatsen..
  • Via den godkända trafikanordningsplanen som kommunens handläggare distribuerar till polisen, brand- och säkerhet, ambulanssjukvården, bussbolagen, taxibolagen, samhällsbyggnadsförvaltningens gata/parks driftsenheten som sköter drift - och underhållsarbetet samt till Övik Parkering som sköter parkeringövervakningen på kommunens gator och vägar.

Den som utför arbetet på väg utan godkänd trafikanordningsplan begår en lagöverträdelse mot bl a väglagens ordnings- och säkerhetsföreskrifter.

I Väglagen (1971:948) som behandlar allmänna vägar, byggande och drift står det i 43 § och 44 § att åtgärder inte får ut föra inom ett vägområde utan väghållningsmyndighetens tillstånd.

Syftet med trafikanordningsplanen är att på en ritning, en ansökningsblankett och en kartbild (ansökan ska alltid innehålla dessa tre dokument) beskriva vilka vägmärken och anordningar som får finnas och som behövs för att arbetsplatsen ska få en säker arbetsmiljö och vara så trafiksäker som möjligt.

Om det finns behov av att:
  • stänga av hela eller delar av t ex en gata, en gång- och cykelbana, en gångbana eller en gågata
  • leda om trafiken i samband med ett evenemang, t ex marknader, konserter
  • kunna utföra arbete på väg som t ex ställa upp en container, byggkran, skylift (i första hand ska detta vägarbete genomföras inom den egna fastigheten)
  • skotta snö eller is från fastigheters tak, trädfällning etc (i första hand inom den egna fastigheten)
  • gräva i offentlig mark etc
Trafikanordningsplan ska upprättas av den som ska utföra arbetet på vägen/platsen alternativt av huvudarrangören för ett evenemang.
Nej, en godkänd trafikanordningsplan från väghållningsmyndigheten krävs för att ett arbete ska få påbörjas. Om en godkänd trafikanordningsplan behöver ändras, krävs ett nytt godkännande från väghållningsmyndigheten.
Ansökan e-postas, skickas eller faxas efter avslutad handläggning och godkännande till sökande. En kopia av planen ska finnas på arbetsplatsen så att den utmärkningsansvarige kan kontrollera att utmärkningen och avstängningsanordninge etc är utförda enligt godkänd trafikanordningsplan.

Sidan uppdaterades

2020-09-03

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Frågor gällande trafikanordningsplaner:
Eva Lundberg

Trafikingenjör
0660 - 888 79

Ansökan skickas till:
ta-planer@ornskoldsvik.se

Skicka din ansökan till:
Örnsköldsviks kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trafik och parkavdelningen
Utredning- och projekteringsenheten
Vikingagatan 38
891 88  Örnsköldsvik

Märk kuvertet med "Ansökan trafikanordningsplan"