Information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

 

Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

Parkeringstillstånd är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på allmän plats. Tillståndet gäller i hela Sverige på allmän plats och även i de flesta europeiska länder. Med tillstånd kan du parkera på de platser som är reserverade för personer med rörelsehinder samt på platser där parkering är förbjuden. 

Vem kan få parkeringstillstånd?

För att vara berättigad till parkeringstillstånd ska sökandes rörelsehinder vara varaktigt (minst 6 månader) och innebära väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Vid bedömning av förflyttningsförmåga förutsätts den sökande använda förflyttningshjälpmedel. Samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel tas med i bedömningen. Enbart svårigheter att bära tungt eller svårigheter att ta sig i och ur ett fordon är i sig inte skäl för att beviljas ett tillstånd.

Förare eller passagerare?

Du kan söka om parkeringstillstånd som antingen förare eller passagerare. Har du fått tillstånd som förare får det endast användas när du själv kör bilen. Endast i undantagsfall kan tillstånd utfärdas till passagerare. Om du har fått tillståndet som passagerare får det endast användas när du själv är med i bilen. Vid missbruk kan tillståndet återkallas.

För att beviljas tillstånd som förare ska sökande uppfylla ett kriterium:

  1. Det ska vara tydligt att sökande på grund av sin funktionsnedsättning inte kan förflytta sig på egen hand mer än en kort sträcka med eventuella hjälpmedel. Sträckan ska anges i antal meter. Svårigheterna ska även vara stadigvarande.

För att beviljas tillstånd som passagerare ska sökande uppfylla två kriterier:

  1. Det ska vara tydligt att sökande på grund av sin funktionsnedsättning inte kan förflytta sig på egen hand mer än en kort sträcka med eventuella hjälpmedel. Sträckan ska anges i antal meter. Svårigheterna ska även vara stadigvarande.
  2. Den sökande ska ha ett så omfattande tillsynsbehov att hen inte kan lämnas ensam sittande eller stående vid resmålet för att invänta föraren under tiden föraren parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.

Lämna och hämta passagerare utan parkeringstillstånd för rörelsehindrade

I trafikförordningen (11 kap. 9 § punkt 7) finns ett allmänt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att parkera enligt lokala trafikföreskrifter. Detta möjliggör på– och avstigning mycket nära målpunkten. Föraren kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen och till entrén och där hitta en lämplig sittplats. Passageraren kan sedan sitta och vänta medan föraren parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats. Detta är en möjlighet för alla, till exempel om sökande inte uppfyller kriterierna för parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Trafikförordningen anger reglerna

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade hittar du i 13 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276) och i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:73) och allmänna råd.

 

Vanliga frågor och svar angående parkeringstillstånd för rörelsehindrande

 

Kan jag söka parkeringstillstånd både som förare och passagerare?

Nej, du kan inte söka både som förare och som passagerare. Du ska söka som förare om du själv kör fordonet och som passagerare om du inte kör fordonet själv. Tillståndet handläggs utifrån olika kriterier. Den som blir beviljad tillstånd som förare får endast använda tillståndet när hen själv kör fordonet, och den som är passagerare endast när hen åker med i bilen.

Varför måste jag lämna in fler intyg, jag blir ju inte bättre, bara sämre?

Vid bedömning om ett parkeringstillstånd ska utfärdas ska handläggningen utgå från aktuellt rörelsehinder. Det kan till exempel tillkomma nya sjukdomar som försämrar ditt rörelsehinder, och man kan också opereras, genomgå behandling eller rehabiliteras från sjukdomar som ändrar rörelsehindrets begränsning.

Vad ska ett läkarintyg innehålla?

Ett läkarintyg ska beskriva det aktuella rörelsehindret utförligt på svenska. Det ska framgå hur långt du kan gå i antal meter, med och utan hjälpmedel inklusive kortare vilopauser, samt rörelsehindrets beräknade varaktighet. Om intyget gäller för en passagerare ska det anges om sökande klarar att ensam invänta föraren vid resmålet under tiden föraren parkerar på vanlig parkeringsplats. Om sökande har ett omfattande tillsynsbehov och inte kan lämnas ensam ska det tydligt framgå i intyget.

Varför får vi inte använda parkeringstillståndet när min hustru/make/barn kör fordonet om jag har tillstånd som förare och jag inte orkar köra vissa dagar?

Parkeringstillståndet är en personlig värdehandling, vilket innebär att det endast gäller och får användas när den som blivit beviljad tillstånd som förare kör fordonet själv, för att underlätta att man kommer närmare sitt resmål. Om tillståndet används av en annan person än den som det är utställt för kan tillståndsinnehavaren bli kontaktad och tillståndet kan återkallas.

Vad gör jag om mitt tillstånd tappas bort eller blir stulet?

Ett tillstånd bör alltid förvaras som en värdehandling. Du har själv ansvar för att tillståndet inte hamnar i orätta händer. Skulle detta trots allt hända ändå skall en polisanmälan göras och en kopia på denna skall skickas in till kommunen tillsammans med en ansökan innan vi kan utfärda ett nytt tillstånd. När polisanmälan inkommer till kommunen spärras tillståndet och hamnar på en spärrlista som sedan skickas ut till Polis och parkeringsvakter.

 

Sidan uppdaterades

2018-10-01

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Trafikenheten
Skicka e-post

Postadress för ansökan:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trafikenheten, PRH
891 88 Örnsköldsvik