Vägarbeten, trafikstörningar

Här hittar du information om vilka vägarbeten och gatuprojekt som just nu är aktuella i kommunen. I aktuellt beläggningsprogram kan du ta del av planerade vägarbeten under 2018.

Trafiksäkerhet

Gatuunderhåll

Trafik- och parkavdelningen kommer att utföra gatuunderhåll med så kallad snabellagning på vägar i kommunen under veckorna 37-39, (10-28 september). Detta kommer att innebära att risk för löst grus på vägbanan.
Information om planerat körschema/turordning kommande veckor. Nummer = turordning.

 • Järved-Bonäset
 • Hörnett, Sund, Gene-Domsjö
 • Ås, Centrala Staden
 • Bjästa
 • Åmynnet
 • Köpmanholmen
 • Sidensjö
 • Billsta
 • Moliden
 • Mellansel
 • Bredbyn
 • Husum
 • Gideå

 

Hastighetsplan för Örnsköldsviks tätorter

Hastighetsplanen genomförs främst för att höja trafiksäkerheten och för att rädda liv i kommunen. Planen innebär att hastighetsbegränsningen justeras inom Örnsköldsviks kommuns samtliga tätorter. Hastigheterna 30 km/h, 40 km/h och 60 km/h kommer att bli standard inom tättbebyggt område, med undantag för vissa gator.

Här kan du läsa mer om hastighetsplanen och ta del av aktuell tidplan för genomförandet.

Gatu- och parkprojekt

Nygatan/sjukhusområdet

Ombyggnaden av gator inom sjukhusområdet till bussgator med tillhörande väderskydd är klar.

Lungviksparken etapp 1

Den nya utformningen av parken innehåller bland annat en kulle som kan fungera som en läktare till Skateparken, ett nytt gångvägssystem, mer vegetation och belysning. Lungviksparken ska färdigställas under 2018.

Uteserveringar längs Skolgatan

Under sommaren testar kommunen hur det fungerar att ta bort parkeringsplatser längs Skolgatan för att tillåta större uteserveringar. Uteserveringarna får använda större delen av gångbanan och gångtrafiken led om över parkeringsplatserna utanför. Syftet är att bidra till att skapa en attraktivare stad med mer liv och rörelse. Om det fungerar bra kommer principen användas även kommande år och inte bara på Skolgatan.

 

Gång- och cykelväg mellan Ås och Själevad

Skiss över gång- och cykelbro mellan Ås och Själevad.

I augusti 2018 påbörjdes bygget av gång- och cykelvägen mellan Ås och Själevad, som samhällsbyggnadsnämnden tidigare beslutat om.

Gång- och cykelvägen blir 1 300 meter lång och 2,5 meter bred och dras parallellt med Åsvägen på den norra sidan av vägen. I och med detta kommer Åsvägen att smalnas av till 5,5 meter och genomfartstrafik med tunga fordon förbjudas, förutom buss i linjetrafik. I projektet kommer även alla busshållplatser längs sträckan att bli tillgänglighetsanpassade.

Gång- och cykelvägen ansluts till befintlig gång- och cykelväg vid Kurvgränd i Ås samt vid Onsdagsvägen i Översjäla, med ett övergångsställe/passage som korsar Åsvägen vid Åsbergsvägen.

Hösten 2019 planeras gång- och cykelvägen stå klar.

Bro- och kajprojekt

Stadskajerna

För att skapa hållbara kajer för framtiden har Örnsköldsviks stadskajer rustats upp under juli 2017 till oktober 2018, från resecentrum till Fjällräven Center. Arbetena till största delen klara.

Kvarvarande arbeten med isskydd på pålarna under kajen mellan resecentrum och Arken kommer dock att pågå under senhösten och våren 2019.

Arbetet kommer endast att bedrivas under dagtid och vi ber om förståelse för eventuella störningar i form av buller som kan uppstå i samband med byggnationen.

 

Bro 22-1663-1 över Höglandssjön - Gimåtvägen

Bron är en lågbyggd rörbro med spannet 3,7 meter. Konstruktionens totala längd är cirka 17 meter. Fri brobredd på cirka 11 meter. Nybyggnadsår 1987. Gamla bron rivs mot en ny träbro som ska pålas. Brons körfältsindelning är 3 meter gång- och cykelbana och 7 meter körbana. Se förslagsskiss nedan. Vägen byggs också om i samband med brobygget från Fågelvägen till Sjövägen.

Skiss över bron.

Broskiss, vy från sidan, Höglandssjön, Gimåtvägen. Klicka på bilden för att förstora.

Skiss över bron.

Broskiss fri brobredd 10 meter, vy framifrån, Höglanssjön, Gimåtvägen. Klicka på bilden för att förstora.

Vägräcken, bärlager, asfalt och matjord kommer att slutföra projeket vår/sommaren 2018, vilket kommer att medföra viss trafikstörning. Invigning av bron planeras under 2018.

Sidan uppdaterades

2018-12-21

Sidansvarig: