Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Snart börjar arbetet med att bygga gång- och cykelväg mellan Ås och Själevad

Under augusti påbörjas bygget av gång- och cykelvägen mellan Ås och Själevad, som samhällsbyggnadsnämnden tidigare beslutat om.

Gång- och cykelvägen blir 1 300 meter lång och 2,5 meter bred och dras parallellt med Åsvägen på den norra sidan av vägen. I och med detta kommer Åsvägen att smalnas av till 5,5 meter och genomfartstrafik med tunga fordon förbjudas, förutom buss i linjetrafik. I projektet kommer även alla busshållplatser längs sträckan att bli tillgänglighetsanpassade.

Under byggtiden kommer det att bli stora trafikstörningar längs Åsvägen. Befintliga VA-ledningar måste läggas om på några sträckor och vissa ledningsarbeten har redan påbörjats. Åsvägen kommer bitvis att behöva stängas av för trafik under vissa tider och arbetet kommer vid vissa tillfällen att påverka busstrafik och skolskjutsar. Kommunen kommer att informera om detta när tidplanen är satt.

Gång- och cykelvägen beräknas stå klar under hösten 2019.

Aktuelltartikel publicerad av: Maria Isaksson

2018-07-13

 Kontakta oss

Jan-Åke Zachrisson
Utredningsingenjör
0660-88 401
E-post