Du är här:

Behandling av personuppgifter inom barnomsorg och skolverksamhet som samlats in från elev eller vårdnadshavare

Bildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i dess verksamhet. För att fullgöra verksamhetens uppdrag krävs det ibland att vi samlar in personuppgifter om dig eller om någon i din familj eller i ditt hushåll. De personuppgifter som kan komma att samlas in är:

 • namn och kontaktuppgifter
 • personnummer
 • uppgifter om familj och hushåll
 • uppgifter om sysselsättning
 • uppgifter om arbetsgivare eller utbildningsanordnare
 • ekonomisk information

I vissa fall kan vi även komma att samla in personuppgifter som är av känslig karaktär, t.ex. uppgifter om hälsa vid ansökan om specialkost. Ibland kan vi även behöva samla in uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till etnicitet, så som uppgifter om språk vid ansökan om modersmålsundervisning.

Uppgifterna samlas in i syfte att administrera och/eller fatta beslut om:

 • ansökan om/uppsägning av barnomsorgsplats
 • barnomsorgsavgift
 • rätt till skolskjuts
 • behov av specialkost
 • rätt till modersmålsundervisning
 • ansökan till gymnasiet eller kulturskolan
 • andra ansökningar eller anspråk inom förskola, grundskola eller gymnasieskola
 • Vaccination medgivande
 • Medgivande angående hälsosamtal

Uppgifterna behandlas med stöd av någon av följande rättsliga grunder:

 • myndighetsutövning: för att handlägga och fatta beslut om att avslå eller bevilja en ansökan
 • rättslig förpliktelse: för att fullgöra en lagstadgad skyldighet
 • allmänt intresse: för att i övrigt fullgöra bildningsnämndens barnomsorgs- och pedagogiska uppdrag

Känsliga uppgifter behandlas endast om det är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse

Dina personuppgifter sparas så länge som de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. Personuppgifterna kan komma att delas med andra förutsatt att vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till ett land utanför EU/EES.

Som registrerad har du enligt dataskyddsförordningen rättigheter som innefattar bland annat rätt att begära registerutdrag, rätt till rättelse och under vissa förutsättningar rätt att bli raderad.

Om du har frågor utifrån ovanstående information eller om du har synpunkter på hur kommunen behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till kontaktcenter via e-post kontaktcenter@ornskoldsvik.se eller telefonnummer 0660 – 880 00. Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud. Dataskyddsombudet nås på dataskyddsombud@ornskoldsvik.se eller på telefonnummer 0660 – 880 00. Om du fortfarande inte är nöjd med hur kommunen hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen, www.datainspektionen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades

2020-08-18

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Fredrik Fahlén
Utredare, Bildningsförvaltningen
0660 - 880 00
Skicka e-post