Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Riskobjekt - Sevesodirektivet

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen, som omfattar lagen (1999:381) förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900).

Verksamheter i Örnsköldsviks kommun som berörs av Sevesodirektivet samt information till allmänheten:

Almer Oil

Almer Oils information till allmänhetenPDF

Domsjö industriområde

Domsjö industriområdes information till allmänhetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Domsjö - Nouryon

Domsjö - Aditya Birla (Domsjö Fabriker)

Domsjö - SEKAB Biofuels and Chemicals

Domsjö Fabriker

Husum - Metsä Board (f.d. M-real)

Husum - Kemira

Metsä Board och Kemiras information till allmänhetenPDF

Husum
Karta som markerar bergtäckt Nordanås.

Markerat område visar bergtäkt Nordanås.

Markerat område visar bergtäckt Öden.

Markerat område visar bergtäkt Öden.

Markerat område visar bergtäkt Överhörnäs.

Markerat område visar bergtäkt Överhörnäs.

Kommunens ansvar

Kommunen är enligt lag skyldig att göra särskilda planer för räddningsinsatser där det finns risk för att allvarliga kemikalieolyckor kan uppstå. Räddningstjänsten i Örnsköldsvik har arbetat fram planer för dessa verksamheter, se länk:

Plan för räddningsinsats gällande Sevesoföretagen inom Örnsköldsviks kommunPDF.

Planerna beskriver kommunens förmåga att genomföra räddningsinsats vid en eventuell händelse på de företag som berörs av Sevesolagstiftningen.

Verksamhetens ansvar

Förutom räddningstjänstens egna planer för räddningsinsatser så måste även verksamhetsutövarna vid dessa farliga verksamheter ha en egen intern plan vid räddningsinsatser.

Det finns två olika kravnivåer på anläggningarna beroende av mängden farliga kemikalier som hanteras. Verksamheter som omfattas av den högre nivån är även skyldiga att ta fram ett handlingsprogram och en säkerhetsrapport som beskriver risker och säkerhetsarbetet mer ingående. Alla verksamheter ovan omfattas av den högre nivån och bergtäckterna av den lägre. Mer information om säkerhetsrapporterna finns på www.lansstyrelsen.se/vasternorrlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller via telefon 0611-34 90 00.

Tillsynsansvar

Det är Länsstyrelsen som genomför tillsyn av de anläggningar i länet som omfattas av Seveso-lagstiftningen. Tillsyn görs utifrån de krav som ställs i Seveso-lagstiftningen och handlar om att granska hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar vid de berörda verksamheterna.

Tillsynen sker i samverkan med de kommunala räddningstjänsterna och miljöförvaltningarna i länet.

Mer information om anläggningarnas senaste Seveso-tillsyn finns på www.lansstyrelsen.se/vasternorrlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller via telefon 0611-34 90 00.

Även Örnsköldsviks räddningstjänst genomför tillsyn på dessa verksamheter utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva ämnen (LBE).

Mer information om anläggningarnas senaste LSO- eller LBE-tillsyn finns via telefon 0660-787 50.

Synpunkter på planerna skickas via e-post till Håkan Wiberg, hakan.wiberg@ornskoldsvik.se

Sidan uppdaterades

2019-04-03

Sidansvarig: