Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Våld i nära relation, partnervåld

Kommunen erbjuder råd, stöd och behandling för barn, unga och vuxna män och kvinnor som utsatts för och/eller utövat våld i nära relation/partnersvåld.

Fokus i arbetet är att kontroll, hot, makt och våld skall upphöra.

Definition av våld

Inom Välfärdsförvaltningen används nedanstående definition för vad som är våld:

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra det den vill”. Per Isdal, 2001.

Olika typer av våld

Fysiskt våld
Fysiskt våld är varje form av fysisk handling som skadar eller kontrollerar en annan människa. Detta inkluderar till exempel slag, sparkar, knuffar, örfilar, fasthållande, angrepp med olika föremål, att luggas, nypas, bitas, strypförsök, att använda vapen eller kniv.

Psykiskt våld
Psykiskt våld är all användning av ord, röst, agerande eller brist på agerande som kontrollerar, skadar eller kränker partner och barn. Detta inkluderar direkta eller indirekta hot, sårande kritik, ignorerande, nedsättande och förödmjukande beteende, isolering, falska anklagelser, förhör, svartsjuka, hot att ta sitt eget liv. Att som barn bevittna våld är även det psykiskt våld.

Sexuellt våld
Sexuellt våld är handlingar riktade mot en persons sexualitet och kan till exempel vara oönskad beröring, påtvingad sexuell aktivitet, påtvingade sexuella handlingar som känns onaturliga eller som skapar smärta, tvång att bevittna sex eller se på pornografi.

Materiellt våld
Materiellt våld innebär våld som går ut över döda ting. Till exempel att kasta saker, kasta saker på någon, förstöra, sparka eller slå sönder saker. Inte sällan är dessa saker utvalda för att de har en speciell betydelse för den som är utsatt för våldet.

Ekonomiskt våld
Ekonomiskt våld kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar eller undanhållande av gemensamma ekonomiska tillgångar, kontroll över hur partnern använder pengar, eller att tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter. Det ekonomiska våldet kan även ta sig uttryck så tillvida att den utsattas personuppgifter används för att teckna avtal och göra diverse inköp. Den utsatta kan även tvingas att avstå från att jobba eller studera. Det skapar ett begränsat handlingsutrymme och beroende.

Latent våld
Det latenta våldet är ständigt närvarande i kraft av sin möjlighet. Den som utsätts för våld i en nära relation lever i ständig beredskap och risken för nytt våld skapar ett strategiskt och anpassat beteende hos den utsatte för att undvika våld. Latenta våldet är det våld som sitter i längst efter att våldet har upphört och det våld som är svårast för utövaren att ha förståelse för!

Försummelse och vanvård
Försummelse eller omsorgssvikt är ett aktivt försvårande av vardagen för personer som är beroende av omsorg på grund av funktionsnedsättning eller ålder.

Försummelse innebär att man försvårar i stället för att underlätta vardagen, exempelvis genom medveten felaktig medicinering, bristande hygien, otillräcklig föda, förvägras hjälp att komma ur sängen, samt att lämna någon utan hjälp och tillsyn under längre perioder.

Funktionshinderrelaterat våld
Våld riktat mot en persons funktionshinder, till exempel att tvingas att vara utan batterier till hörapparaten, att bli fråntagen sin rullstol eller käpp.

Hedersrelaterat våld
Det som kännetecknar hedersrelaterat våld är bland annat att det har att göra med föreställningar om oskuld och kyskhet och synen att flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende påverkar familjens rykte och anseende. En flicka eller kvinna förväntas vara oskuld när hon gifter sig, och kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är avgörande. Valet av partner är också familjens eller släktens angelägenhet snarare än individens, och det är något som gäller både flickor, kvinnor, pojkar och män. Denna typ av våld är ofta planerat och kan både utövas och sanktioneras kollektivt, exempelvis utövas av den närmaste familjen och vara sanktionerat av släktingar utanför den närmaste kretsen.

Definition av nära relation

”Närstående” är könsneutralt och syftar på varje person som den våldsutsatta bedöms ha en nära och förtroendefull relation till. Det kan handla om såväl makar, sambor, pojk- eller flickvänner, som föräldrar, syskon, barn eller andra släktingar. Det kan även gälla andra personer som den våldsutsatta har eller har haft en nära och förtroendefull relation till. Bedömningen om vem som kan betraktas som närstående ska göras utifrån familje- och levnadsförhållanden i det enskilda fallet”. 

Sidan uppdaterades

2020-05-19

Sidansvarig:

 Kontakta oss

VID AKUT SITUATION
Ring alltid 112

Mottagningsgruppen för barn, unga och beroende
0660-888 07

Du kan ringa mottagningsgruppen:
måndag, tisdag, torsdag och fredag 10-11:30 och 13:00-15:00.
Onsdag 13:00-15:00.

Under sommaren kan du ringa:
18 juni - 17 augusti
10:00-11:30

Skicka e-post till mottagningsgruppen
Vi läser mejl på vardagar.

Kvinnojouren - Örnsköldsvik
0660-841 97
070-270 00 66