Du är här:

God man, förvaltare, förmyndare

Personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annan orsak behöver hjälp med att bevaka sina rättigheter, ta hand om sin egendom och sin personliga omvårdnad har under vissa förutsättningar rätt att få en god man eller förvaltare som hjälper honom eller henne med detta.

Vanligtvis är det tingsrätten som beslutar om att bevilja någon en god man, förvaltare eller förmyndare. Tingsrätten kan också besluta om att utöka eller minska ett redan befintligt godmanskap eller förvaltarskap. I vissa fall kan kommunens överförmyndare besluta om god man, till exempel om det blir aktuell med byte av god man eller förvaltare.

Den som hjälper och ställföreträder en person kallas god man, förvaltare eller förmyndare Vilket begrepp som används beror på vem den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren ställföreträder och i vilken omfattning. Den som får hjälp kallas för huvudman.

God man

God man är en frivillig insats. Den enskilde ska ge sitt samtycke till att få en god man. Det är bara om huvudmannen inte kan uttrycka sin egen vilja som tingsrätt eller överförmyndarnämnd får förordna om god man utan huvudmannens samtycke. I de fallen ska anledningen tydligt framgå av utredningen.

Det finns en avgörande skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap. Gode mannen är endast ett biträde till huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alla rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen. Saknar huvudmannen förmåga att ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

Förvaltare

En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan att inhämta hans eller hennes samtycke.

Förmyndare

Förmyndare är vanligtvis den som är förälder till ett barn men i visa fall kan tingsrätten förordna en särskild förmyndare för barnet.

God man för ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn ska tilldelas en god man. En sådan god man har rollen både som förmyndare och vårdnadshavare men barnet bor inte hos gode mannen.

Lagstöd

Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalken. Bestämmelserna finns i kapitel 11, paragraf 4 respektive 7.

Sidan uppdaterades

2019-01-21

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Överförmyndarens kansli
telefontid
måndag, onsdag, torsdag
09:30 - 11:30
Skicka e-post

Helena Andersson
0660-887 08

Eva Westin
0660-885 97

Jens Hjalmarsson
0660-882 09

Camilla Dahlberg Kinnunen
0660-881 73

Anna Svensson
0660-886 58

Charlotte Sjöblom
0660-881 24

Hanna Sandén
0660-887 87
(handlägger ärenden för ensamkommande barn)

Annika Westin
Överförmyndarnämnden
Skicka e-post

Svante Lundberg
Överförmyndarnämnden
Skicka e-post

Roger Sandström
Överförmyndarnämnden (Ersättare)

Maud Gustavsson
Överförmyndarnämnden (Ersättare)

Besöksadress

Överförmyndarens kansli
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik

Boka tid för besök

Mer information