Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Uppföljningar LSS-verksamhet

Nationella jämförelser

Socialstyrelsens öppna jämförelser

Socialstyrelsen genomför årligen öppna jämförelser genom vilka kvaliteten inom socialtjänst i hela Sverige kan jämföras. Genom dessa mätningar får du som medborgare tillgång till information om kvaliteten på servicen som kommunen tillhandahåller.

Socialstyrelsens öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Brukarundersökning daglig verksamhet

2019

För femte gången har länets kommuner genomfört en gemensam brukarunder-sökning bland personer som har beviljats Daglig verksamhet enligt Lagen (1993:387) om vård, stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). De som deltar i undersökningen har beviljats plats inom gruppverksamhet eller en plats ute på den reguljära arbetsmarknaden, s.k. individuell placering.

Länsundersökning Daglig verksamhet 2019PDF

2017

För fjärde gången har länets kommuner genomfört en gemensam brukarunder-sökning bland personer som har beviljats Daglig verksamhet enligt Lagen (1993:387) om vård, stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). De som deltar i undersökningen har beviljats plats inom gruppverksamhet eller en plats ute på den reguljära arbetsmarknaden, s.k. individuell placering.

Länsundersökning Daglig verksamhet 2017PDF

2015

För tredje gången har länets kommuner genomfört en gemensam brukarundersökning bland personer som har beviljats daglig verksamhet enligt Lagen (1993:387) om vård, stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). De som deltar i undersökningen har beviljats plats inom gruppverksamhet eller en plats ute på den reguljära arbetsmarknaden, s.k. samhällsplats.

Länsövergripande brukarundersökning daglig verksamhet 2015:1PDF

2013

Våren 2012 genomfördes den andra enkätundersökningen för brukare som har beslut enligt LSS 9 §10 (daglig verksamhet).

Arbetet med enkäten har bedrivits i ett länsövergripande projekt i Kommunförbundets regi.

Undersökningen är uppdelad på två enkäter Den ena enkäten riktar sig till arbetstagare som har sin dagliga verksamhet i grupper med personal anställd hos kommunen. Den andra enkäten vänder sig till brukare som har sin dagliga verksamhet på den ordinarie arbetsmarknaden s.k. samhällsplatser.

Frågorna i enkäten belyser fem områden:

  • Meningsfullhet
  • Arbetsmiljö
  • Trygghet
  • Delaktighet
  • Bemötande

Enkäten har genomförts genom det webbaserade enkätverktyg  Pict-O-Stat. Arbetstagarna har själva fått svara på frågor via dator med pekskärm. Frågorna har visats på datorn med hjälp av skrivet språk, pictogrambilder och tal.

I största möjliga utsträckning har brukaren fått besvara enkäten i enrum. För de som behövt stöd vid besvarandet har det funnits ”hjälpare”. Hjälparna har varit utomstående personer.

Vid undersökningstillfället hade 245 personer beslut om daglig verksamhet varav 204 var verkställda.  Av dessa har 132 personer besvarat enkäten (bortfallet beror till största delen på att personer inte kunnat besvara enkäten p.g.a. sina funktionshinder).

2011 och 2013

Liknande undersökningar har gjorts för daglig verksamhet enligt LSS år 2010 (FoU-rapport 2011:1) med uppföljning år 2012 (FoU-rapport 2013:1).

Brukarundersökning LSS-boenden

2017-2018

För femte gången har länets kommuner genomfört en gemensam brukarundersökning bland personer som har boende enligt Lagen (1993:387) om vård, stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

2015

För fjärde gången har länets kommuner genomfört en gemensam brukarundersökning bland personer som har boende enligt Lagen (1993:387) om vård, stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

2009 och 2011

Den första länsgemensamma brukarundersökningen för LSS-boenden genomfördes  år 2009 (FoU-rapport  2009:6) med en uppföljande undersökning år 2011 (FoU-rapport 2011:7).

Brukarundersökning personlig assistans

2015

För första gången har en gemensam brukarundersökning genomförts bland personer som har beviljats personlig assistans enligt Lagen (1993:387) om vård, stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och har kommunen som utförare av insatsen.

Sidan uppdaterades

2019-10-31

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Maria Hellsten
Kvalitetsledare, välfärdsförvaltningen
0660-881 28
Skicka e-post