Kvalitetsarbete

Begreppet god kvalitet innefattar till exempel att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter. Av socialtjänstlagen (SoL) framgår att kommunens socialtjänst ska erbjuda tjänster av god kvalitet. En liknande lydelse finns i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Av båda lagarna framgår också att kvaliteten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.

Basen i kvalitetsarbetet är att formulera mål, genomföra aktiviteter och åtgärder samt följa upp och utvärdera. Genom ett systematiskt och långsiktigt utvecklingsarbete ska vi skapa största möjliga nytta med de resurser som står till förfogande. Ansvaret för det verksamhetsspecifika kvalitetsarbetet ligger på respektive verksamhet.

Humanistiska nämndens och omsorgsnämndens styrande dokument för kvalitetsutveckling samt nationella krav på kvalitetsutvecklingsarbete finns att ta del av i länksamlingen.

Uppföljningar

Med jämna mellanrum genomför kommunen följande uppföljningar:

  • Uppföljning av insatser
  • Uppföljning av beslut
  • Uppföljning av ej verkställda beslut
  • Uppföljningar av avvikelser
  • Uppföljningar av klagomål och synpunkter
  • Interna kontroller
  • Verksamhetsuppföljningar
  • Brukaruppföljningar (äldreomsorg, LSS-verksamhet)

På nationell nivå genomförs exempelvis följande uppföljningar:

Sidan uppdaterades

2019-11-19

Sidansvarig: