Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Svenska för invandrare - sfi

Sfi är grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål. Sfi kan kombineras med praktik, arbete eller andra studier. Du kan starta dina studier på sfi under hela året. Vem som har rätt att läsa sfi beskrivs hos Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Swedish Tuition for Immigrants (sfi) is language instruction aiming to give adult immigrants basic knowledge of the Swedish language. It is possible to combine SFI with job experience activities, work or other studies. We admit students throughout the year. Who is entitled to read sfi? Read more at the Swedish National Agency for Educationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Studievägar och kurser

Sfi har tre studievägar

 • Studieväg 1 är för dig som inte har gått i skolan tidigare, eller som bara har studerat några få år i hemlandet. Du börjar direkt med studieväg 1 (kurs 1a eller 1b).
 • Studieväg 2 är för dig som har läst klart grundskolan eller har oavslutad gymnasieutbildning från hemlandet.
 • Studieväg 3 är för dig med god studievana och förmåga att arbeta självständigt.

Du kan studera på olika sätt

Studieväg 1
De flesta studerar sfi på dagtid och många läser på heltid. Det går att anpassa om du exempelvis jobbar.

Studieväg 2 och studieväg 3
Du kan studera dagtid, kvällstid eller via distans. Det går även att anpassa ytterligare för dig som exempelvis jobbar.

Kurstid, prov och betyg

Kurstiden är individuell och beror på bland annat din utbildningsbakgrund, dina förkunskaper och vilka mål du har.

Kurserna b, c och d avslutas med nationella prov som är obligatoriska.

Du får betyg i alla kurser. Betygsskalan har sex steg, A–F, där A är högsta betyg och E är lägsta godkända betyg.

Prövning sfi

Prövning är för dig som inte läser sfi men som har lärt dig svenska på annat sätt. Du gör både skriftliga och muntliga prov. Du får sfi-betyg efter prövningen.

 1. Hela prövningen görs samma dag.
  Under våren 2021 går det inte att göra prövningar på grund av covid-19.
 2. Anmäl dig senast två veckor före prövningen. Besök sfi-drop-in, ring eller skicka e-post. Kontaktuppgifter finns i gula rutan
 3. Skolan meddelar att du är antagen.
 4. När du är antagen betalar du 500 kronor senast sju dagar före prövningen. Swisha till Vuxenutbildningen 123 562 21 62. Skriv som meddelande "Prövning sfi" och ditt personnummer (ÅÅMMDD-XXXX).
 5. Du måste komma på den tid du är anmäld. Ta med giltig ID-handling. Du kan inte få pengarna tillbaka om du uteblir.In English

Study routes and courses

Sfi has three study routes

 • Study route 1 is for you who have not been to school before, or who have only studied a few years in your home country. You start directly with study route 1 (course 1a or 1b).
 • Study route 2 is for you who have completed primary school or have an unfinished upper secondary education from your home country.
 • Study route 3 is for you with good study habits and the ability to work independently.

You can study in different ways

Study route 1
Most students attend classes during day time and most students study full-time. It is possible to modify if you work, for example.

Study route 2 and study route 3
You can study during the day, in the evening or by distance. It is also possible to modify further for you who, for example, work.

Course time, tests and grades

The course time is individual. It can vary depending on, for example, your educational background, your previous knowledge and your goals.

Courses b, c and d end with compulsory national exams.

You get grades in all courses. The grading scale has six steps, A to F, where A is the highest grade and E is the lowest passing grade.

Getting grades through tests

To get grades through knowledge tests is for you who do not read sfi but who have learned Swedish in another way. You do both written and oral exams. You get sfi grades afterwards.

 1. The exams are done during the same day.
  Times of examination:
  In spring 2021 it is not possible to do exams due to covid-19.
 2. Register no later than two weeks before the tests. Visit sfi-drop-in, call or send e-mail. Contact details in the grey box
 3. The school announces that you have been admitted.
 4. When you are admitted, you pay SEK 500 no later than seven days before the exams. Swisha to Vuxenutbildningen 123 562 21 62. Write as a message "Prövning sfi" and your social security number (YYMMDD-XXXX).
 5. You must arrive by the time you are registered. Bring valid ID document. You can not get your money back if you do not show up.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

Vill du börja sfi?

Ansök genom att gå till
Sfi-drop-in
Lasarettsgatan 5
Trekanten
(vid Arkenbiblioteket)

Ta med dig:
- Id-handling
- Uppehållstillstånd
- Eventuella betyg och intyg

Öppettider
Onsdagar 10.00-11.30 och 12.30-14.30 (stängt 10 mars och 7 april 2021).

Kursstarter våren 2021

 • 11 januari
 • 15 februari
 • 15 mars
 • 12 april
 • 10 maj
 • 7 juni
 • 5 juli

Kontakt
Yvonne Strömberg
0660-88483
sfi@ornskoldsvik.se

Prövning
Se länk med info om prövning

Läs kursplanen på ditt språk

Här finns kursplanen för sfi på olika språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverkets information

Läs om sfi hos Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Do you want to start sfi?

Apply by visiting
Sfi Drop-in
Lasarettsgatan 5
Trekanten
(at the Arken Library)

Bring
- ID-card
- Residence permit
- Possible grades and certificates

Hours of registration
Wednesdays 10.00-11.30 and 12.30-14.30 (closed March 10 and April 7).

Course starts in spring 2021

 • January 11
 • February 15
 • March 15
 • April 12
 • May 10
 • June 7
 • July 5

Contact
Yvonne Strömberg
0660-88483
sfi@ornskoldsvik.se

Getting grades through tests

Info on the link

Syllabus in your language

Here you can read the syllabus for sfi in different languageslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.