Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

ኣብ ሽወደን ሓድሽ ንዝኾንካ

Ny i Sverige

ንስኻ ከም ወዲ ወጻኢ ወይ ስደተኛ ኴንካ ናብ ኦርንሾልድስቪክ መጺእካ ፍቓድ ረኺብካ ዘሎኻ፤ ካብቲ ናይቲ ኮሙን ናይ ”ውህደት-ኣሃዱ” (integrationsenhet) ደገፍን መምርሒን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።  

እዚ ናይ ”ውህደት-ኣሃዱ” (integrationsenhet) ቤትጽሕፈት እዚ፤ ኣብ ጐደና Lasarettsgatan 7 B ኣብ Örnsköldsvik ይርከብ። ንምብጻሕ ክፉት ዝኾነሉ ጊዜ:- ሰሉስ ሰዓት 12.30 - 15. 00 ረቡዕን ሓሙስን ሰዓት 09.00 - 11.00 ከምኡውን ሰዓት 12.30 - 15.00 ዘሎ እዋናት እዩ። ቁጽሪ ቴሌፎን ድማ፡- 0660-88074 እዩ ።

ቋንቋ ሽወደን ንኽትመሃር
እቶም በጽሒታት (ዓበይቲ)፤ ኣብቲ ኮሙናዊ ቤትምህርቲ በጽሒታት፤ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት (sfi) ክመሃሩ ዕድል ኣሎዎም። እቲ ዚወሃብ ትምህርቲ ድማ፤ ቋንቋ ሽወደንን፤ ፍልጠት ሕብረተሰብ ሽወደንን፤ ፍልጠት ናይ ስራሕ-ዓለምን ዘጠቓለለ እዩ። እቶም ኣብ ናይ ትምህርቲ ዕድመ ዘሎዉ ቈልዑ ድማ፤ ኣብ ቤትምህርቶም ናይ ቋንቋ ደገፍ ይግበረሎም እዩ።

ዝበለጸ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ፤ ኣብቲ ትሕቲ እቲ ”ቤትትምህርቲን” ”ትምህርቲን” ዚብል ኣርእስቲታት ክትረክብ ኢኻ።

ተርጓማይ
ምስቲ ኮሙን ወይ ካልእ ቤትስልጣን ንምርኻብ፤ ናይ ተርጓማይ ሓገዝ ምስ ዘድልየካ፤ ተርጓማይ ክእዝዘልካ ዘሎዎ፤ እቲ ክትራኸቦ ዝደሌኻ ቤትስልጣን እዩ። ተርጓማይ ምስጢር ናይ ምሓዝ ሕጋዊ ግዴታ ስለ ዘሎዎ፤ ካብቲ ዝተባህለ ዘረባታት ንደገ ከውጽእ ኣይፍቀደሉን እዩ።

ማሕበራዊ ሕብረት
”ማእከል ባህለ-ብዝሓውነት” (Mångkulturellt centrum) ዝበሃል፤ መበቆልካ ብዘየገድስ፤ ንኹሉ ዓይነት ሰባት ዚእንግድ ክፉት መራኸቢ ቦታ እዩ። ከም ጋሻ መጠን፤ ኣብዚ መጺእካ ኣብ ንጥፈታት ክትካፈልን ምስ ሰባት ክትላለን ትኽእል ኢኻ።

”ማእከል ባህለ-ብዝሓውነት” (Mångkulturellt centrum) ኣብ ጐደና Stortorget ኣብ Örnsköldsvik ይርከብ። ቁጽሪ ቴሌፎን ድማ:- 070-191 73 12 እዩ።Sidan uppdaterades

2017-12-28

Sidansvarig: