Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

ኦርንሾልድስቪክስ

Örnsköldsvik

ኦርንሾልድስቪክስ ኮሙን፤ 56 000 ተቓማጦ ዘለዎ እዩ። ኣስታት ፍርቆም ድማ ኣብታ ከተማ ኦርንሾልድስቪክስን ወይ ኣብ ከባቢኣን ዝቕመጡ እዮም። እተን ብብዝሒ ሰብ ዝቕመጠን ከባቢታት፤ Bjästa፡ Husum፡ Bredbyn ከምኡውን Köpmanholmen ዝበሃላ ቦታታት እየን።

መጐዓዓዚታት
ናብ ኦርንሾልድስቪክ ንምምጻእ፤ ባቡር፡ ነፋሪት፡ ኣውቶቡስ ወይ ማኪና ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። መዓርፎ ባቡር ኣብ ማእከል እቲ ከተማ ኦርንሾልድስቪክ ይርከብ። እተን ናይ ዞባ ባቡራት፤ ”ኖርቶግ” (Norrtåg) ድማ፤ ኣብ ጥቓ ኦርንሾልድስቪክስ ሆስፒታልን፤ ኣብ ”ሁሱም”ን (Husum) እየን ዝዓርፋ። 

እተን ናብ ካልእ ከተማታትን ንእሽቱ ቁሸታትን ዝጐዓዛ ኣውቶቡሳት፤ ኣብ ማእከል ከተማ ኦርንሾልድስቪክ እየን ዝዓርፋ። እተን ናይ ከተማ ኣውቶቡሳት ድማ፤ ካብ ”ኦርንፓርከን” (Örnparken)፤ ካብ ጥቓ እቲ ናይ ኦርንሾልድስቪክ ኣደባባይ እየን ዝብገሳ።

እቲ መዓርፎ ነፈርቲ፤ ኣብ ”ጊደዮ” (Gideå)፤ ካብ ማእከል ከተማ ኦርንሾልድስቪክ፤ 25 ኪ/ሜ ርሒቑ ይርከብ።

ናብ ”ሸርጎርደን” ክትበጽሕ እንተ ደሊኻ፤ ብወገን ደቡብ ካብ ኦርንሾልድስቪክ 20 ኪ/ሜ ርሒቑ ዚርከብ፤ ካብ ” ሾፕማንሆልመን” (Köpmanholmen) ንዓመት ብምሉእ ዝመላለሳ መራኽብ ኣሎዋ። እተን ዝዓበያ ደሴታት Ulvönን Trysundaን ይበሃላ።

ሆጋ-ኩስተን
ኦርንሾልድስቪክ ሓደ ኣካል ናይቲ ”ውርሻ-ዓለም” ዚበሃል ”ሆጋ-ኩስተን” (Höga kusten) እዩ። እቲ ነዚ ”ሆጋ-ኩስተን” ፍሉይ ዘብሎ ድማ፤ እቲ መሬት ናይዛ ሃገር፤ ኣብዚ ቦታዚ በብዓመቱ 1 ሴ/ሜ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ክብ እናበለ ምኻዱ እዩ።

እዚ ”ሆጋ-ኩስተን” ባህርያዊ-ፍጥረቱ ንኽትጥቀመሉ፤ ማለት እቲ ”ሸርጎርድን” ጫካታትን መሬታቱን፤ ኣዝዩ ዚድነቕ እዩ። እቲ ኣዝዩ ዓሚቝ ወሽመጣት-ባሕሪ፤ ንጃላቡ-ጋንጽላታት ዘብህግ እዩ። ብመገድታት ”ሆጋ-ኩስተን”፤ 130 ኪ/ሜ ዚኸውን ዝንውሓቱ፤ ካብ Höga kusten-brons fäste ኣብ ክራምፎርሽ ነቒልካ፤ ናብ ማእከል ከተማ ኦርንሾልድስቪክ ዘብጽሕ ቃራና ኣሎዎ። በዚ ምስ ትጕዓዝ፤ ንእግረ-መንገድኻ፤ ፈንጠዚያዊ ዝኾነ ምርኢትን፤ መዕረፊ ደምበታትን እናኣስተማቐርካ መጺእካ ኣሎኻ።

ቱሪስት
ኣብ ሆጋ-ኩስተን ብቱሪስት ክርኣዩ ዝግብኡ ፍሉያት ነገራት፤ መቐመጥን ንጥፈታትን ኣብ አርነሸልድስቪክ ከምኡእውን ጎረባብቲ ኮሙናታት፤ ክራምፎርሽ፤ሀርኖሳንድን፤ ሶለፍትዮን ሓበሬታ ትረክብ ። ብዛዕባ እዚ ኣብ ኢንተርነት www.hogakusten.comexternal link, opens in new window ትረክብ። ሕቶታት ምስዝህሉ ድማ ብኢ-ቡስጣ ናብinfo@hogakusten.com ወይ ድማ ብስልኪ +46(0)771-26 50 00.

ትድውል። ሓጋይ 2017 ሓድሽ ናይ ማእከላዊ ምብጻሕ ኣብ ላዕለዋይ ገምገም-ድልድል ዓንዲ ይርከብ። ናብ እዚ ቦታ ውልቃዊ ሓበሬታ ንኽንህበካ ብድሓን ምጻእ።

መቐመጢ
ናይ ኦርንሾልድስቪክ ገጠራትን፤ ከባቢን ከተማታትን፤ ነንበይኑ ዝኾነ ናይ መቐመጢ ዕድላት ይህበካ እዩ። እቲ ኣዝዩ ልሙድ፤ እቲ ናይ ቪላታት-መቐመጢ እዩ። ናይ ገዛውቲ-ዋጋታት ምስ ካልእ ኣወዳዲርካ፤ ንእቶት ሓደ ስድራቤት፤ ሕስር ዝበለ እዩ። ኣብዘን ዝሓለፋ ዓመታት፤ ኣብ ዝተፈትወ ቦታ፤ ካብ ማእከል እቲ ከተማ፤ ሓደ ኣንጎሎ ፍንትት ኢሉ፤ ሓደስቲ መቐመጢ ርሽናት ተሰሪሑ ኣሎ።

ናይቲ ኮሙን ናይ መንበሪ-ገዛውቲ ኩባንያ፤ ”Övikshem” ዝተባህለ፤ ኣብ ማእከል ከተማ ኦርንሾልድስቪክን ከባቢ ቦታታትን፤ ዝካረ ገዛውቲ ኣሎዎ። ክራይ ገዛ ምስ ትደሊ ምስ ”Övikshem” ርክብ ንኽትገብር ንዕድመካ። ናብ ኣገልግሎት-ዓሚል ብቑጽሪ ስልኪ: +46(0)660-29 93 50 ደውል ወይውን ብኤ-ፖስት ናብ: info@ovikshem.se ጸሓፍ።

ምስቶም ግላውያን ኣካረይቲ-ገዛውቲ ወይ ደለልቲ-ገዛውቲ ውን ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ገዛእ ርእስኻ ገዛ ክትሰርሕ እንተ ደሊኻ ድማ፤ ካብቲ ”ኮሙናዊ ምምሕዳር ህንጻታት” (samhällsbyggnadsförvaltning)፤ ሓበሬታ ብዛዕባ መሬትን ሕጋዊ-ጠለባቱን ክትፈልጥ ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም። ብኤ-ፖስት ጌርካ ናብ:- bygglov@ornskoldsvik.se ጸሓፈሎም። ወይውን ናብቲ ኮሙን ብስልኪ: 0660-880 00 ደዊልካ ሕተት።

 

Sidan uppdaterades

2018-08-20

Sidansvarig: