قلیت های ملی

Nationella minoriteter

سوئد پنج اقلیت به رسمیت شناخته شده دارد. آنها سامی ها، کولی ها، تورنه دالینگ ها(tornedalingar)، یهودی ها و سوئدی فنلاندی ها هستند. سوئد قوانینی وضع کرده است که حقوق، امکانات و نفود گروه های اقلیت را تقویت کرده و زبانهای سامی، مِعِنکِیلی(meänkieli)، فنلاندی، عبری، و زبان کولی ها را ترویج میدهد. شما که جزو یکی ازاقلیت های ملی هستید حق یادگیری، رشد و استفاده از زبان اقلیتی خود را دارید.

شما که به زبان فنلاندی، مِعِنکِیلی صحبت میکنید حقوق خاص قوی ای دارید. شما میتوانید با اداره جات تماس گرفته ومکان نگهداری از سالمندان با کارکنانی که به زبانهای فنلاندی، مِعِنکِیلی و سامی صحبت میکنند را درخواست نمایید. اگر کمونی که درآن ساکن هستید شامل بخش اداری فنلاندی، مِعِنکِیلی و یا سامی باشد حق تماس به زبان خودتان را داشته و حتی حق دارید جوابتان را چه کتبی چه شفاهی به زبان خود دریافت کنید. شما همچنین میتوانید تقاضا کنید که خدمات کودک یاری یا نگهداری از سالمندان، بطور کامل یا نیمه وقت به فنلاندی، مِعِنکِیلی و سامی باشد.

کمون اُورن شولدزویک درخواست داده که درسال ۲۰۱۶ بعنوان بخش اداری فنلاندی محسوب شود و درحال بررسی کردن است که درخواست دهد بعنوان بخش اداری سامی هم محسوب شود.

 

Sidan uppdaterades

2018-06-29

Sidansvarig: