Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

کمک زبانی در کودکستان و مدرسه

Språkstöd i förskola, skola

به دانش آموزانی که زبان مادریشان غیر از سوئدی است، کمک زبان، تدریس زبان مادری و راهنمایی درسی ارائه میشود

کودکستان
کودکان، ۵ـ۱ ساله، که کودکستان را شروع میکنند در اوائل میتوانند کمک زبانی دریافت کنند. هدف این است که شروع کودکستان برای کودک و اولیا تا آنجایی که ممکن است راحت شود

کلاس پیش دبستانی
به کودکانی که تازه به سوئد آمده و کلاس پیش دبستانی را شروع میکنند کمکهای زبانی به زبان مادری ارائه میشود. هدف پشتیبانی از کودک و ایجاد درک مدرسه سوئد است. به دانش آموزانی که تازه وارد نیستند ولی زبان مادری دیگری بغیرازسوئدی دارند، کمک زبان مادری ارائه میشود که رشد زبان و یادگیری آنها را آسان کند

مدرسه ابتدایی وراهنمایی
به کسانیکه که تازه به سوئد آمده اند راهنمایی درسی به زبان مادری ارائه میشود.هدف اینستکه دانش آموزبا امکانات بهتری ازعهده دروس مختلف برآید

اگرهردوسرپرست و یا یکی از سرپرستان دانش آموز زبان مادری دیگری بغیرازسوئدی داشته باشند د راینصورت تدریس زبان مادری ارائه میشود، زبان یک وسیله معاشرت روزانه است ودانش آموزدانش بنیادی زبان را دارا میباشد. بغیرازاین لازم است که پنج نفر شاگردان ثبت نام شده باشند و معلم مناسب هم دردسترس باشد

تدریس زبان مادری برای زبانهای اقلیتهای رسمی از قبیل فنلاندی، عبری، مِعِنکیِلی، زبان کولی و سامی حتی اگر چنانچه در معاشرت های روزانه درمنزل هم استفاده نشود ارائه میگردد. حتی اگر چنانچه تعداد شاگردان کمتر از پنج نفرهم باشد تدریس انجام میشود

دبیرستان

دانش آموزانی که تازه به سوئدآمده و مایلند دردبیرستانهای کمون تحصیل کنند، درکلاسهای ویژه مقدماتی پذیرفته میشوند. دردوران دبیرستان هم راهنمایی های درسی به زبان مادری وهم خود زبان مادری تدریس میشود.

تماس
اگرمایلید درمورد کمکهای زبانی درمدرسه بیشتر بدانید با کارین اندرسون (Karin Andersson) ، در مرکزچند زبانه تماس بگیرید: ۲۷۴۵۶۰۱ ـ


Sidan uppdaterades

2018-06-29

Sidansvarig: