Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Healsoe- jïh skïemtjehokse

Laantedigkie jïh tjïelte juakeme dïedtem utnieh healsoe- jïh skïemtjehoksen åvteste. Laantedigkie gïetede dåakterebarkoeh jïh båehtjierdimmieh skïemtjegåetesne, healsoejarngesne, tjïelten hokse- jïh såjhtoeårromesijjesne jïh naan aejkien skïemtjijen gåetesne. Tjïelte gïetede healsoe- jïh skïemtjehoksem mij skïemtjesåjhtere, barkoeterapeute jïh skïemtjegymnaste darjoeh hokse- jïh såjhtoeårromesijjine, bijjiedarjoeminie jïh skïemtjijen gåetesne.

Hïehkeskïemtjehokse
Jis datne ålvas jïh hïehke skïemtjedh jallh ovlæhkosne orreme edtjh datne hïehkenummerem 112 ringkedh jïh viehkiem åadtjodh.

Healsoejarngh
Jis dov skïemtjelasse ij leah hïehkesne edtjh datne voestes iereste healsoejarngem gaskesadtedh.
Healsoejarngh leah daejnie sijjine:
Bjästa, 0660-899 53,
Bredbyn, 0661-65 41 01
Domsjö-Sund, 0660-29 26 20
Husum-Trehörningsjö, 0663-199 20
Själevad, 0660-575 60
Örnsköldsviks centrum, Hälsocentralen Ankaret, 0660-29 27 10
Örnsköldsviks centrum, HumanResurs hälsocentral, 0660-559 00.
HumanResurs privaate eekerh åtna. Dah jeatjah laantedigkie jåhta.

Raerieh jïh bïevnesh
Sïjhth datne raeriem gihtjedh gosse skïemtjedh maahtah, abpe dygnem skïemtjehoksebievnemem gaskesadtedh, telefone 1177. Skïemtjehoksebïevnesem hokseguide gaskeviermesne bïevnesh gååvnesieh gellie gïeline.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Sidan uppdaterades

2018-07-06

Sidansvarig: