Ensamkommande flyktingbarns asylprövning

Så snart kommunen har utsett en god man till ett ensamkommande flyktingbarn kan en ansökan om asyl lämnas till Migrationsverket. Barnet får då hjälp av ett offentligt biträde. Det är särskilda barnhandläggare på Migrationsverket som utreder barnens asylärenden. När barnet, tillsammans med det offentliga biträdet och en tolk träffar barnhandläggaren får barnet berätta om sitt liv före ankomsten till Sverige och om sitt behov av skydd.

När barnets asylskäl ska prövas anpassas utredningen så mycket som möjligt efter barnets ålder, hälsa och andra omständigheter. Principen om barnets bästa, som är inskriven i Utlänningslagen, blir i åtskilliga ärenden en sammanvägning av en rad olika omständigheter som kommer fram i utredningen. Ärenden som gäller ensamkommande barn har alltid förtur, för att väntetiden ska bli så kort som möjligt.

 

När ett barn får avslag på sin ansökan om asyl

I de fall Migrationsverket avslår en ansökan om asyl kan beslutet överklagas till Migrationsdomstolen/Migrationsöverdomstolen. Om domstolen inte ändrar Migrationsverkets beslut ska barnet avvisas från Sverige.

En noggrann utredning görs alltid om vem som ska ta hand om barnet och ta emot vid ankomsten till det land barnet återsänds till. Vid återsändandet får barnet alltid ledsagning av en person som ser till att barnet tas emot av en anhörig eller någon annan som ansvarar för barnets omvårdnad.

Barn har rätt att återförenas med föräldrar

Enligt FN:s barnkonvention är det en rättighet för ett barn att återförenas med sina föräldrar. Därför försöker svenska myndigheter att hitta barnens föräldrar eller vårdnadshavare. När det inte finns någon risk för förföljelse eller andra behov av skydd är huvudinriktningen att ett ensamt barn så snabbt som möjligt ska återförenas med sina föräldrar i hemlandet.  

Sidan uppdaterades

2018-01-09

Sidansvarig: