Du är här:

Delat ansvar för ensamkommande flyktingbarn

Varje år söker flera hundra barn utan föräldrar eller annan vårdnadshavare asyl i Sverige. Dessa ensamkommande barn befinner sig i en mycket utsatt situation. Mottagandet av barnen och prövningen av deras asylärenden har därför hög prioritet. Som barn räknas personer under 18 år.

Ansvaret för ensamkommande flyktingbarn delas mellan stat och kommun

De kommuner som träffat överenskommelser med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn ansvarar för barnens boende och omvårdnad. För detta får kommunerna ersättning av staten.

Migrationsverket ansvarar för myndighetsutövningen vilket innebär att verket svarar för prövning av barnens asylärenden och för frågor som rör ekonomiskt bistånd och återvändande.

Utöver myndigheternas formella ansvar spelar även frivilligorganisationer en viktig roll, deras engagemang och erfarenheter har stor betydelse i mottagandet av de ensamkommande barnen.

Mottagandet av ensamkommande barn

När ett ensamkommande asylsökande barn anländer till Sverige ser Migrationsverket till att barnet får komma till en mottagningskommun. Kommunerna i anslutning till de stora inreseorterna Stockholm, Göteborg och Malmö (Sigtuna, Solna, Malmö och Mölndal) tar emot barnen i tillfälliga boenden.

Kommunerna svarar för boende, omvårdnad och skolgång

Den kommun där barnet vistas är ytterst ansvarig för barnets väl. Kommunen utreder och fattar till exempel beslut om var barnet ska bo, undersöker om det finns släktingar i Sverige som barnet kan bo hos och om barnet behöver särskild vård och omsorg.

Varje barn får en god man

Kommunen ska så snart som möjligt utse en god man som ska ta tillvara barnets rättigheter. I de frånvarande föräldrarnas ställe ska den gode mannen agera som både förmyndare och vårdnadshavare för barnet och verka för barnets bästa. Det är kommunens överförmyndare som förordnar om god man.

Barnen har rätt till skolgång och sjukvård

Asylsökande barn och ungdomar har inte skolplikt men kommunen ansvarar för att asylsökande barn och ungdomar som vill gå i skolan erbjuds en plats på samma villkor som andra barn och ungdomar i kommunen. Undervisningsansvaret vilar på den kommun där barnet vistas och ska bedrivas med hänsyn till det enskilda barnets behov och förutsättningar.  

Skola och annan utvecklande verksamhet är av stor betydelse, oavsett om barnen får stanna i Sverige eller återvända till hemlandet. Därför deltar mindre barn normalt i förskoleverksamhet, barn i skolpliktig ålder går i grundskolan och barn över 16 år erbjuds gymnasieskola eller motsvarande. Alla asylsökande barn har rätt till hälso-, tand- och sjukvård på samma villkor som andra barn. Landstingen får ersättning av staten för att ge barnen den vård de behöver, såväl den fysiska som den psykiska.

Migrationsverkets ansvar

Migrationsverket ansvarar för myndighetsutövning inom ramen för lagen om mottagande av asylsökande (SFS 1994:137). Det innebär att verket svarar för prövningen av barnens asylärenden och för frågor som rör bistånd och återvändande. I Migrationsverkets uppdrag ingår också att teckna överenskommelser med kommuner om mottagande av de ensamkommande barnen och att anvisa nyanlända barn till en kommun.

Sidan uppdaterades

2015-10-08

Sidansvarig: