Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Rutiner för samordnad individuell plan (SIP) i Örnsköldsvik för landstingets och kommunens verksamheter

Rutiner för samordnad individuell plan (SIP) i Örnsköldsvik

Så här skapar vi samverkan för personer med behov av samordnade insatser från både hälso- och sjukvård och kommunen (ex socialtjänst, skola, omsorg) för att få sina behov tillgodosedda. Gäller alla oavsett ålder. 

1. Ta initiativ: Den som i sin yrkesutövning upptäcker att någon individ har behov av stöd, utredning och insatser ska omgående ta initiativ till dessa inom den egna verksamheten, samt ta upp frågan om samverkan med andra aktörer bör ske.

2. Agera skyndsamt om individen har behov av fler än en kompetens/aktör inom en annan verksamhet. Tydliggör resurser och behov. Bedömning görs av verksamhetschefen eller av chefen utsedd person.

3. Kontakta individen det gäller (samt eventuella föräldrar eller andra närstående om det gäller barn) för att informera om möjligheten till samordning och inhämta samtycke till ett nätverksmöte. Samtycke krävs för att gå vidare. Använd länsgemensam blankett för samordnad individuell plan, SIP (se länk i höger marginalen.)

”Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.”

4.  Kallelse ska göras skyndsamt och en rekommendation är att den görs inom 5 arbetsdagar från tidpunkt då behov av samverkan med annan aktör konstaterades.

Kallelse görs av den som tagit initiativ till mötet. Av kallelsen ska framgå syftet med mötet, att samtycke finns från den enskilde och vilka som har kallats. Kalla inte fler till mötet än vad som krävs för att individen ska få sina behov tillgodosedda på bästa sätt. Här läggs även stor vikt vid den enskildes önskemål.  Alla kallade är skyldiga att komma till mötet. Kallelsen ska sändas ut med snabb postbefordran (oavsett vilken teknik som väljs).

(Observera, eftersom ”inom 5 arbetsdagar” är en rekommendation och inte uttrycks som ”ska göras inom 5 arbestdagar” så omfattas den lydelsen i denna rutin inte av avvikelsehantering. Endast de delar som är tvingande i rutinen (systemet) kan omfattas av avvikelsehantering, d v s de som uttrycks som ska eller med motsvarande lydelse. Däremot så omfattas lydelsen av Förbättringsförslag. Se för övrigt i rutinen för Avvikelsehantering.)

5. Håll nätverksmöte inom 15 arbetsdagar från tidpunkt då behov av samverkan med annan aktör konstaterades. Se även punkten ”4. Kallelse” i det avseendet. Kallelsen ska göras skyndsamt. Den som kallar till mötet inleder mötet med att utse vem av deltagarna som dokumenterar det, det vill säga vem som upprättar aktuell SIP.

Planen ska visa vem som ansvarar för vad och i vilken ordning insatserna ska ske. Målet ska vara tydligt och anpassat till den enskildes förutsättningar. Planen upprättas enligt en given mall, den länsgemensamma blanketten för samordnad individuell plan, SIP (se länk i höger marginalen). Planen kopieras och delas ut till alla inblandade efter mötet. Samordningen pågår så länge behovet finns.

6. Utse en samordnare för ärendet. Denne ansvarar för att koordinera insatserna och hålla kontakt med individen/barnet och föräldrarna eller andra närstående. Samordnaren utses i samråd med individen, lämpligen vid första nätverksmötet.

7. Uppföljning och eventuella ändringar av planen dokumenteras kontinuerligt i den tidigare upprättade SIP:en vid varje samordningsträff. Originalet av den upprättade SIP:en finns hos den som svarar för uppföljningen. Vem som har huvudansvaret för uppföljningen beslutas vid nätverksmötet. Individens önskemål och planerade aktiviteter styr vem som är lämpligast att följa upp planen.

Så länge SIP hanteras via blankett (det vill säga innan adb-stödet har utvecklats för detta ändamål) gäller följande;

När SIP första gången är upprättad sparas originalet hos den som utses att svara för uppföljningen. Vid uppföljning måste originalet skrivas ut och uppföljningsanteckningar göras manuellt på denna utskrift, en ifylld och sparad SIP-blankett går nämligen inte att redigera. Efter sådana noteringar finns därmed en ny originalhandling som måste skannas in varefter den sparas elektroniskt på nytt igen. Denna procedur måste därefter upprepas vid varje uppföljningstillfälle. Respektive huvudman avgör lämpligt förvaringsställe av denna personhandling men hos Landstinget torde patientjournalsystemet System Cross bli aktuellt och hos Örnsköldsviks kommun torde många gånger systemet Procapita bli aktuellt.

Noterbart är att hos landstinget ska upprättad SIP ges så kallad KVÅ-kod, SIP:en i sig har (hösten 2014) koden XU045, detta för att tillförsäkras spårbarhet inte minst för statistikändamål. För kommunal verksamhet finns rutiner på intranätet för hur SIP ska registreras i Procapita.

8. Rapportera avvikelser vid uppföljning av planen. Avvikelser hanteras enligt de regler som gäller inom den egna verksamheten. Syftet är att upptäcka eventuella brister och förbättra processen.

9. Avslut och utvärdering. SIP bygger på samverkan mellan minst två parter. Så länge denna samverkan pågår kring en person så länge ska SIP användas. När endast en part engagerar sig för en person så kräver lagen ingen SIP varvid ett avslut kan ske.

Sidan uppdaterades

2020-11-02

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Maria Svensson
SAS, socialt ansvarig samordnare
0660-26 51 96
Skicka e-post

Susanne Backström Näsman
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
0660-884 52
Skicka e-post