Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Avvikelsehantering

Syftet med detta dokument är att:

  • Tydliggöra vad en avvikelse respektive förbättringsförslag är
  • Beskriva ansvar och flöde vid en rapporterad avvikelse
  • Ge exempel på sådant som kan vara avvikelse

Beskrivning och definition av begrepp
Avvikelse: En avvikelserapport är en del i en organisations kvalitetssystem som ska visa på när vi avviker från det som finns bestämt i ett system. En avvikelse ska alltså avvika mot systemet.

Detta innebär att ett problem inte är en avvikelse såvida handhavandet inte finns bestämt i systemet. Innebär det ett problem så ska man i så fall skriva ett förbättringsförslag eller vid mindre problem ta kontakt med ansvarig chef.

En avvikelserapport ska beskriva en händelse och grunden till att problemet uppstått. Den ska inte vara personlig och inte innehålla affektiva delar.

När avvikelserapporten ska handhas och följas upp är inte den omedelbara åtgärden det som är viktigast utan orsaken till att det uppstått. Bildmässigt uttryckt; vi ska alltså inte i första hand sätta på plåster utan se på vad det var som orsakade att man skar sig och hur den faran kan undvikas i fortsättningen!

Förbättringsförslag: En förbättring är när vi har ett uttalat eller skriftligt sätt att arbeta, och vi följer dessa, men man ser förbättringsmöjligheter genom att ändra något befintligt.

Genomförande
Hur du skriver din avvikelserapport avgörs av vem som är din huvudman, d v s vem som är din arbetsgivare. För att inte skapa rutiner utöver de som finns hos respektive huvudman så ska du använda dig av din arbetsgivares avvikelserutin.

Det sannolika är att avvikelsrapporten ska lämnas till din chef eller annan för ändamålet utsedd person. Det är viktigt att denna person ser till vad som är det egentliga problemet så att händelsen bakom avvikelsen inte behöver upprepas.

Exempel på avvikelser:

Om samverkan inte fungerar
Ambitionen och förhoppningen är givetvis att samverkan mellan olika verksamheter och huvudmän ska fungera väl, men givetvis kan problem uppstå i det vardagliga arbetet.

Problem som gäller samverkan i ett individärende ska i första hand alltid försöka lösas mellan verksamheterna i chefslinjen. Om berörda handläggare/behandlare inte lyckas enas kring en lösning, ska detta lyftas till närmsta chef som bör initiera diskussion med motsvarande funktion i verksamheten med vilken oenigheten uppstått.

Samverkansproblem ska lösas skyndsamt och återkoppling ska ske till alla berörda parter.Företrädarna har ett gemensamt ansvar att inleda diskussioner snarast och senast inom tio arbetsdagar för att komma fram till en gemensam lösning.Om parterna inte kommer fram till en lösning, aviseras problemet till den Lokala samverkansgruppen, som i sin tur kan föra ärendet vidare till länsnivå (Social KoLa).

Övriga exempel

  • Att en part inte deltar i samverkan genom att systematiskt utebli från möten.
  • Insatser/åtgärder som överenskommits i en SIP, inte utförs.
  • Då parterna inte kommer överens.
  • Har inte initierat planering trots att behov finns av en SIP
  • Har inte hörsammat kallelse till SIP-möte.
  • Brister i bemötande av den enskilde i samband med mötet.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Maria Svensson
SAS, socialt ansvarig samordnare
0660-26 51 96
Skicka e-post

Susanne Backström Näsman
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
0660-884 52
Skicka e-post