Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Arbetet med SIP, samordnad individuell plan, inom skolan

Skolan har en central roll i barn och ungas liv och i Örnsköldsviks kommun har vi utarbetat en rutin som innebär att skolan kan initiera och upprätta en SIP om skola och familj önskar det.

I Örnsköldsviks kommun vill vi arbeta tillsammans för att ge rätt stöd till barn och unga.

När barn och unga har behov av hjälp och stöd innebär det ibland att familjen har kontakt med flera olika verksamheter, till exempel BUP, skolans elevhälsa, socialtjänst, med flera. 

För familjerna kan det innebära:

  • Att det blir många möten och flera olika kontakter att hålla ordning på
  • Att det ibland kan vara otydligt vilken verksamhet som ska ge hjälpen
  • Att föräldrar får lägga mycket tid och kraft på att samordna och förmedla information mellan de olika verksamheterna
  • Att olika verksamheter ibland drar åt olika håll

Vid varje skola i Örnsköldsviks kommun finns ett elevhälsoteam bestående av rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och vid behov även skolläkare.  Elevhälsoteamen arbetar för att alla barn och unga på våra skolor ska må bra och utvecklas mot läroplanens  kunskapsmål. Alla elever behöver stöd för sin utveckling. Några behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela sin skoltid. När en elev i skolan visar tecken på att inte må bra och/eller riskerar att inte nå kunskapsmålen ska elevens behov av särskilt stöd uppmärksammas. En tidig kontakt mellan elev, vårdnadshavare och personal är viktig för att eleven ska få det stöd han/hon har rätt till. För att kunna samordna insatserna kring ett barn, behöver vi bilda ett team kring barnet för att säkerställa att barnet/den unge får det stöd som han eller hon är i behov av.

Vid ett SIP-möte möjliggörs för föräldrar och barn, att ge information vid ett samlat tillfälle där alla verksamheter som arbetar runt barnet/den unge finns närvarande. Verksamheterna som är med vid mötet ger sin bild av situationen och på så sätt får man en fördjupad förståelse för den unges situation. Vid ett SIP-möte får även verksamheterna kännedom och kunskap om vilka insatser som finns från de andra verksamheterna. Utifrån den samlade och fördjupade bilden av den unge, planeras det fortsatta arbetet och man tydliggör vem som gör vad och när, vem som återkopplar till vem och när man ska följa upp detta med ett nytt SIP-möte.

Om vårdnadshavare känner ett intresse av en SIP för ert barn eller önskar mer information, vänd er till skolans elevhälsoteam.

Sidan uppdaterades

2019-03-11

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Elevhälsan
Maria Ingelsson
verksamhetschef
0660-887 01
Skicka e-post