Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Insatser enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innehåller bestämmelser om 10 specifika insatser till vissa personer med funktionshinder. Även när du har rätt till insatser enligt LSS kan du ha rätt till insatser enligt socialtjänstlagen, SoL. 

Personkretsen är de som lagen omfattar

Lagen anger rättigheter för vissa grupper av funktionshinder. Här kan du se vilka grupper som ingår i de olika personkretsarna:

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. 

Din rätt till insats

Du har rätt till en insats enligt LSS om du tillhör lagens personkrets 1, 2 eller 3 och handläggaren bedömer att du har behov av insatserna i din dagliga livsföring för att vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor och om behovet inte är tillgodosett på annat sätt. 

Insatser som du kan ansöka om enligt LSS

Rådgivning och annat personligt stöd ansöker du om hos landstingets LSS-handläggare.

Följande insatser söker du hos kommunen:

  • Personlig assistans
  • Ledsagarservice
  • Biträde av kontaktperson
  • Avlösarservice i hemmet
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom
  • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
  • Daglig verksamhet

Individuell plan enligt 10 § LSS

När du beviljas en insats enligt LSS har du rätt att begära och få en Individuell plan. En Individuell plan är en överordnad plan för allt stöd och all service du har från olika håll. Individuella planens syfte är att samordna stödet. Du kan välja vem du vill ska ansvara att din Individuella plan blir upprättad. De som kan göra det är till exempel LSS-handläggare, kurator eller enhetschef inom handikappomsorgen. 

Avgifter

Samtliga insatser enligt LSS är avgiftsfria. 

Självkostnader

Självkostnader är sådana kostnader som alla oavsett ålder och funktionsförmåga har. Det är kostnader som du själv står för. Mat, resor, kostnader för hälso- och sjukvård, aktiviteter, personliga förbrukningsartiklar och hyra är exempel på sådana.

Är du förälder ska du, i de fall barnet bor i familjehem eller i en bostad med särskild service för barn och ungdom, betala skälig ersättning för kommunens kostnader för omvårdnaden.  

Sidan uppdaterades

2019-05-23

Sidansvarig: