Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad
Den som har vårdnaden om ett barn kallas vårdnadshavare. Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet får den omvårdnad, tillsyn, trygghet, försörjning, utbildning och fostran som det har rätt till. Vårdnadshavare bestämmer i frågor som rör barnet och har rätt till insyn i frågor rörande barnet. Ett barn står under vårdnad av båda sina föräldrar (gemensam vårdnad) eller en av föräldrarna (ensam vårdnad).

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet ska de tillsammans besluta i alla frågor som rör barnet. Därmed inte sagt att båda föräldrarna måste besluta i alla vardagliga beslut som följer av den faktiska vården. I praktiken innebär den faktiska vården en långtgående beslutanderätt för den förälder som barnet bor tillsammans med.

Boende
Med boende avses barnets faktiska bosättning, det vill säga där barnet vanligtvis bor. Barnet kan endast vara folkbokfört hos en av föräldrarna, även vid växelvist boende. Ett växelvis boende förutsätter täta kontakter mellan föräldrarna, vilket ställer stora krav på samarbetsförmåga.

Umgänge
Barnet har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Rätten till umgänge bestäms med hänsyn till barnets bästa och det är barnets intressen som ska vara avgörande. Umgänge kan även ske per telefon, e-post eller andra sätt.

Samarbetssamtal med barnet i fokus
Familjerättsgruppen i Örnsköldsviks kommun erbjuder föräldrar som har separerat möjligheten att samtala med varandra med stöd av samtalsledare. Syftet med samarbetssamtal är att hjälpa föräldrarna att göra överenskommelser kring sina barn gällande vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning. Samtalen är kostnadsfria och någon dokumentation av samtalen sker inte. Samtalsledarna har sekretess.

Samarbetssamtal kan enbart hållas om föräldrarna är överens om det. Man ansöker genom att ta kontakt med familjerättsgruppen.

Samarbetssamtal kan även hållas på uppdrag från tingsrätten. Dessa dokumenteras och redovisas till tingsrätten.

Avtal om vårdnad, boende, umgänge
Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad, boende eller umgänge genom avtal. Ett sådant avtal föregås av en utredning som görs av familjerätten. Avtalet godkänns om det bedöms vara till barnets bästa. Ett godkänt avtal ska följas precis som en tingsrättsdom. Om avtalet inte kan godkännas eller om parterna inte är överens kan de vända sig till tingsrätten och en rättslig process inleds.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredning
Familjerättsgruppen i Örnsköldsviks kommun genomför utredningar på uppdrag från tingsrätten gällande vårdnad, boende och umgänge. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet och ska därför fokusera på barnet och dess behov.

När en rättslig process inletts begär tingsrätten en upplysning från familjerättsgruppen. I upplysningen hålls samtal med föräldrar och barn samt utdrag inhämtas från socialregistret och ev. polisregistret. Informationen som framkommer redovisas till tingsrätten. Tingsrätten håller därefter muntlig förberedelse, där föräldrar och ombud närvarar. Tingsrätten fattar då oftast ett tillfälligt (interimistiskt) beslut om VBU-frågan.

Om föräldrarna inte kommit överens vid den muntliga förberedelsen eller via samarbetssamtal så begär tingsrätten en vårdnad-, boende- och umgängesutredning från familjerättsgruppen.

I utredningen hålls samtal med föräldrar och barn samt med ev. nya partners. Hembesök görs hos båda föräldrarna. Referenser inhämtas av i första hand yrkesverksamma personer kring barnet samt utdrag inhämtas ur social- och ev. polisregister. Utredarna (familjerättssekreterare) lämnar ett förslag till beslut, men det är tingsrätten som tar det slutgiltiga beslutet.

Om Du har frågor eller funderingar rörande vårdnad, boende och umgänge och samarbetssamtal – kontakta någon av socialsekreterarna på familjerättsgruppen.

Namnärenden
På begäran från tingsrätten görs en utredning av familjerättsgruppen när föräldrar inte kan komma överens om barns efternamn.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: